"Anerkennung als Staat" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anerkennung als Staatuznání státu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anerkennungsfähigkeit von Garantien als Absicherung ohne SicherheitsleistungZpůsobilost záruk jako osobního zajištění úvěrového rizika
Saatgutanerkennungsstelle und Mitgliedstaat oder deren Zeichen;orgán příslušný k uznávání osiva a členský stát nebo jejich iniciály;
Anerkennung einer in einem Drittstaat ansässigen CCPUznání ústřední protistrany usazené v třetí zemi
Gebühr für die Anerkennung von Transaktionsregistern in DrittstaatenPoplatek za uznání registrů obchodních údajů ze třetích zemí
Kontrolle und Widerruf der Anerkennung durch die MitgliedstaatenKontroly a odnětí uznání členskými státy
die Bedingungen für die Anerkennung von staatenübergreifenden Erzeugerorganisationen oder ihrer Vereinigungen;podmínky pro uznávání nadnárodních organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů;
Die Anerkennung erfolgt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden von mindestens zwei Mitgliedstaaten.Uznání se provádí ve spolupráci s příslušnými orgány nejméně dvou členských států.
Dies sollte die Anerkennung und Vollstreckung solcher Maßnahmen gemäß einzelstaatlichem Recht nicht ausschließen.Nemělo by to bránit tomu, aby byla tato opatření vykonána podle vnitrostátního práva.
Wird die Anerkennung abgelehnt, so nennt der Mitgliedstaat die Gründe für die Ablehnung.Pokud bude uznání zamítnuto, uvede členský stát důvody tohoto zamítnutí.
die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden Mitgliedstaats.uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.
Mehrwertsteuernormalsatz im Mitgliedstaat des Verbrauchszákladní sazba DPH v členském státě spotřeby
Als Register der EWR-Staaten gelten alle Erstregister der EWR-Staaten.Všechny první rejstříky států EHP jsou rejstříky států EHP.
Die EVTZ sind definitionsgemäß in mehr als einem Mitgliedstaat tätig.Z povahy ESÚS vyplývá, že působí ve více než jednom členském státě.
Eine Kopie dieses Schreibens wird dem Generalsekretär der AKP-Staaten zugestellt.Kopii tohoto dopisu zasílám generálnímu tajemníkovi států AKT.
Somit sind die Maßnahmen des HFF als staatliche zu betrachten.Opatření Fondu financování bydlení se proto přisuzují státu.
Bryne FK als Unternehmen im Sinne der Vorschriften für staatliche BeihilfenFotbalový klub Bryne FK jako podnik za účelem pravidel státní podpory
GEMEINSAME LISTE DER DOKUMENTE, DEREN VORLAGE ALS NACHWEIS DER STAATSANGEHÖRIGKEIT GILTSPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
Artikel 13 Absatz 2 (Aufenthalt von mehr als 5 Monaten im Mitgliedstaat):čl. 13 odst. 2 (pobyt v členském státě po dobu alespoň pěti měsíců):
Einige Teile des Netzes werden von anderen Akteuren als den Mitgliedstaaten betrieben.Provozovateli některých částí sítě jsou jiné subjekty než členské státy.