"Andere staatliche Maßnahmen" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Andere staatliche MaßnahmenJiné vládní politiky

Beispieltexte mit "Andere staatliche Maßnahmen"

Schließlich stellt die Überwachungsbehörde fest, dass die norwegischen Behörden keine anderen staatlichen Beihilfemaßnahmen für den Bankensektor eingerichtet haben.Kontrolní úřad závěrem poznamenává, že norské orgány nezavedly pro bankovní odvětví žádná jiná opatření státní podpory.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

eine andere Behörde, die nach innerstaatlichem Recht für Erbsachen zuständig ist.jiný orgán, který má podle vnitrostátního práva pravomoc zabývat se dědickými věcmi.
Mit anderen Worten, das Programm selbst sah die Gewährung staatlicher Beihilfen vor.Jinými slovy, program pro dřevo sám o sobě předvídal poskytování státní podpory.
Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich der Leitlinien sowie Bezug zu anderen Vorschriften für staatliche BeihilfenDefinice a oblast působnosti těchto pokynů a vztah k jiným textům týkajícím se státní podpory
Umstrukturierung und andere ReorganisierungsmaßnahmenRestrukturalizační a jiná reorganizační opatření
Gemeinschaftsmaßnahmen und andere relevante MaßnahmenSpolečenství a další příslušné akce
Verhängte Sanktionen (oder andere auferlegte Maßnahmen)Uložené sankce (nebo jiná opatření)
So sind unter anderem folgende Maßnahmen möglich:Státy ESVO mohou státní podporu poskytnout mimo jiné v těchto případech:
Prüfung, ob andere Maßnahmen zur Risikokontrolle erforderlich sind.ověření toho, zda jsou nezbytná další opatření ke kontrole rizik.
Dabei handelt es sich unter anderem um Maßnahmen zur:Operace budou mimo jiné zahrnovat:
gegebenenfalls die von den anderen Mitgliedstaaten zu treffenden Maßnahmen.případně opatření, která mají přijmout ostatní členské státy.
Drei andere Verwender waren jedoch gegen die Einführung von Antidumpingmaßnahmen.Tři další uživatelé byli naopak proti uložení antidumpingových opatření.
Einfuhren aus anderen Drittländern, die nicht von Maßnahmen betroffen sindDovoz z dalších třetích zemí, na které se nevztahují opatření
Die Notwendigkeit vorübergehender staatlicher BeihilfemaßnahmenNezbytnost přechodných opatření státní podpory
Einzelstaatliche Maßnahmen innerhalb der 12-Seemeilen-ZoneOpatření členského státu v pásmu 12 námořních mil
Angaben zu den einzelnen geplanten staatlichen Fördermaßnahmen:U každého opatření navrhované veřejné podpory uveďte následující:
Förderfähige einzelstaatliche Maßnahmen im Bereich IntegrationZpůsobilé vnitrostátní akce týkající se začlenění
Förderfähige einzelstaatliche Maßnahmen im Bereich freiwillige RückkehrZpůsobilé vnitrostátní akce týkající se dobrovolného návratu
Förderfähige einzelstaatliche Maßnahmen im Bereich Aufnahmebedingungen und AsylverfahrenZpůsobilé vnitrostátní akce týkající se podmínek přijímání a azylového řízení
Die Notwendigkeit enger Abstimmung der einzelstaatlichen Beihilfemaßnahmen auf EWR-EbeneNezbytnost úzké koordinace vnitrostátních opatření podpory na úrovni EHP
Die innerstaatlichen Maßnahmen stellen damit ein wesentliches Element der Anstrengungen dar.Domácí aktivity tak budou důležitým prvkem vynaloženého úsilí.
Als staatliche Beihilfen gelten demnach Maßnahmen, die die vier folgenden Kriterien erfüllen:Z toho vyplývá, že opatření se považuje za státní podporu, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: