"Andere regulatorische Faktoren" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Andere regulatorische FaktorenJiné regulační činitele

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Auswirkungen der gedumpten Einfuhren und anderer FaktorenDopad dumpingového dovozu a dalších činitelů
Preise und andere die Preise beeinflussende FaktorenCeny a další faktory, které ovlivňují ceny
Entscheidungen über verbindliche Auskünfte in Bezug auf andere FaktorenRozhodnutí týkající se závazných informací s ohledem na další skutečnosti
Kumulative Beurteilung anderer Faktoren, die festgestelltermaßen zur Schädigung beitragenKumulativní posouzení těch dalších faktorů, u kterých bylo zjištěno, že přispěly k újmě
Außerdem habe die Kommission keine Gesamtbetrachtung dieser anderen bekannten Faktoren vorgenommen.Mimoto bylo uvedeno, že Komise neprovedla společnou analýzu všech těchto jiných známých činitelů.
Ein Verband verwies auf andere Faktoren, die seiner Ansicht nach den ursächlichen Zusammenhang widerlegten.Jedno sdružení uvedlo, že podle jeho názoru narušují příčinnou souvislost další činitele.
andere Inputfaktoren als Marktpreisnotierungen, die für den Vermögenswert oder die Schuld beobachtet werden können, zum Beispielvstupní veličiny jiné než kótované ceny, které jsou pozorovatelné pro aktivum či závazek, například:
Sämtliche Auswirkungen der anderen, über den Schadensfaktor subventionierte Einfuhren hinausgehenden Schadensfaktoren wurden einzeln und gemeinsam analysiert.Všechny účinky faktorů způsobujících újmu jiných než subvencovaných dovozů byly jednotlivě i společně analyzovány.