"Andere Teile gehören in den Sonderabfall." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Andere Teile gehören in den Sonderabfall.Ostatní díly a součástky patří do zvláštního odpadu.