"Anbau des Waldes" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Anbau des Waldesrozvoj lesnictví

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Falls vorhanden, entsprechend der Anbauanleitung des Herstellers.Dle případných specifikací výrobce pro montáž.
das Anbauen des Opiummohns, des Kokastrauchs oder der Cannabispflanze;pěstování opiového máku, keřů koky nebo rostlin Cannabis;
Anforderungen an den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen einschließlich des automatischen Einschaltens der BeleuchtungseinrichtungPožadavky na montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci včetně automatického zapínání osvětlení
Diese beiden Anbauarten sind anzugeben, wenn die Information in der Buchführung des Betriebs verfügbar ist.Tyto dva typy plodin se uvádí, pokud jsou o nich v účetnictví k dispozici informace.
eine technische Beschreibung mit Angabe der Anbauvorschriften und des/der Fahrzeugtyps (-typen), für den/die der Rückspiegel bestimmt ist/sind;technický popis včetně montážního návodu a s uvedením druhu/druhů vozidla, pro nějž/něž je zpětné zrcátko určeno,
gewerbliche Forstbaumschulen ohne die forstlichen Pflanzgärten innerhalb des Waldes für den Eigenbedarf des Betriebs,komerční lesní školky, s výjimkou lesních školek v lesích pro vlastní potřeby zemědělského podniku,