"Am Bedienfeld den Nacharbeitsschritt auswählen." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Am Bedienfeld den Nacharbeitsschritt auswählen.Na ovládacím panelu vyberte potřebný pracovní krok v rámci dodělávek a oprav.