"Alle in Anhang I aufgeführten Gefahrstoffe" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Alle in Anhang I aufgeführten GefahrstoffeVeškeré nebezpečné materiály uvedené v příloze I

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Bestätigung, dass alle in Anhang VII aufgeführten Kriterien erfüllt sindPotvrzení, že byla splněna všechna kritéria uvedená v příloze VII
Bestätigung, dass alle in Anhang VIII aufgeführten Kriterien erfüllt sindPotvrzení, že byla splněna kritéria uvedená v příloze VIII
alle in Anhang IIIA der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 aufgeführten Abfallgemische“veškeré směsi odpadů uvedené v příloze IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006“
Die Belege über die angefallenen Kosten müssen mindestens die in Anhang II aufgeführten Informationen enthalten.Doklad o nákladech musí obsahovat minimálně informace stanovené v příloze II.
Für alle in Anhang I Teil III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates aufgeführten ErzeugnissePro každý produkt uvedený v příloze I části III nařízení Rady (ES) č. 1234/2007