"Aktiva in Fremdwährung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aktiva in FremdwährungAktiva vedená v cizí měně

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Kurzfristige Eventualnetto-Abflüsse von Fremdwährungsaktiva (Nominalwerte)Potenciální krátkodobé čisté závazky váznoucí na devizových aktivech (nominální hodnota)
Risikogewichtete Aktiva in Mrd. EURRizikově vážená aktiva v mld. EUR
die liquiden Aktiva werden durch eine Liquiditätsmanagementstelle kontrolliert;likvidní aktiva jsou kontrolována funkcí řízení likvidity;
Definitionen der Instrumentenkategorien der Aktiva und Passiva von InvestmentfondsDefinice kategorií nástrojů aktiv a pasiv investičních fondů
Für die DMA-Aktiva drohten keine größeren Wertminderungen oder Wertabschläge.Aktiva DMA nejsou ohrožena významným znehodnocením či výraznými snížením hodnoty.
Materielle oder immaterielle Vermögenswerte, die keine finanziellen Aktiva sind.Hmotná a nehmotná aktiva s výjimkou finančních aktiv.
die Institute tragen der Illiquidität von Aktiva geringerer Qualität Rechnung.instituce zohlední nelikvidnost méně kvalitních aktiv.
über die Statistik über Aktiva und Passiva von Investmentfonds (Neufassung)o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované znění)
der Art und Weise, wie Zahlungen in Bezug auf die Aktiva vereinnahmt werden,způsobu, jakým jsou platby z aktiv inkasovány;
Eventualverbindlichkeiten in FremdwährungPodmíněné závazky v cizí měně
Zahlungstransaktionen in Fremdwährungen sind enthalten.Zahrnuty jsou platební transakce denominované v cizí měně.
Risikopositionen gegenüber Instituten, die sich aus der Abwicklung von Fremdwährungsverbindlichkeiten ergeben,expozice vůči institucím vyplývající z vypořádání měnových závazků;
Es besteht keine Umtauschbarkeit zwischen dieser Währung und einer relativ stabilen Fremdwährung.neexistuje možnost směnit dotyčnou měnu za relativně stabilní měnu zahraniční.
Zinsswaps (receive fixed, pay variable) auf Basis einer auf Fremdwährung lautenden Renditekurve.Úrokové swapy s úrokovou sazbou typu „přijetí pevné sazby a platba proměnlivé sazby“ na základě výnosové křivky vyjádřené v cizí měně.
Angabe, ob das Rating in der Landeswährung oder in einer Fremdwährung ausgedrückt ist.Označuje, zda je rating vyjádřen ve vztahu k domácí nebo zahraniční měně.
in Fremdwährung denominierte Finanzinstrumente, deren Erfüllung in anderer Weise (zum Beispiel in inländischer Währung) erfolgt:finanční nástroje znějící na cizí měnu a s vypořádáním jiným způsobem (např. v tuzemské měně):
Solche Änderungen entstehen unter anderem infolge einer Neubewertung von Sachanlagevermögen und aus der Umrechnung von Fremdwährungsabschlüssen.Tyto změny zahrnují změny vzniklé z přecenění pozemků, budov a zařízení a z rozdílů z přepočtů z cizích měn.