"Aktion" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aktionakce

Beispieltexte mit "Aktion"

Textfeld Aktiontextové pole s akcí
Fehler bei Ausführung einer Aktion.Chyba při provádění akce.
Meldeanzeige der ausgeführten AktionZobrazení hlášení z provedené akce
Finanzieller Bezugsrahmen für die Deckung der Kosten der AktionFinanční referenční částka na krytí nákladů na akci
In diesem Dialog erhalten Sie eine Detailansicht auf die einzelne Aktion.Tento dialog poskytuje podrobné zobrazení jednotlivých akcí.
Durch Doppelklick oder mit erhalten Sie eine Detailanzeige der ausgewählten Aktion.Dvojitým poklepáním nebo použitím klávesy si otevřete podrobné zobrazení vybrané akce.
Das erste Haushaltsjahr beginnt einen Tag nach dem Inkrafttreten dieser Gemeinsamen Aktion.První rozpočtový rok začíná prvním dnem po vstupu této společné akce v platnost.
erforderlichenfalls Kontakte zu den russischen Behörden zur Erleichterung der wirksamen Durchführung der Gemeinsamen Aktion.případného styku s ruskými orgány, aby se umožnilo účinné provádění společné akce.
Die Aktion wird gelöscht.Akce bude vymazána.
Jugend in Aktion — VerwaltungsausgabenMládež v akci – Výdaje na správu a řízení
Blau hinterlegt bedeutet Aktion ausführbar.na modrém podkladu znamená, že akci je možno provést.
Grau hinterlegt bedeutet Aktion nicht ausführbar.na šedém podkladu znamená, že akci není možno provést.
Stellt die rückgängig gemachte Aktion wieder her.Obnoví vrácenou akci.
Ausgereiftheit der Aktion im Rahmen der Projektentwicklung;připravenost opatření z hlediska vývoje projektu;
Es ist keine auftragsreine Bearbeitung der Aktion vorgesehen.Nepočítá se se zpracováním akce příkaz po příkazu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Fraktionszwanghlasovací kázeň
Fraktionparlamentní klub
Aktionsprogrammakční program
Kapitaltransaktionfinanční transakce
Aktionärakcionář
Fraktion (EP)politická skupina (EP)
fraktionsloser Abgeordneternezávislý
Ergebnis der Subtraktionrozdíl
Teerbasen, Kohle, AnilinfraktionDehtové báze, černouhelné, anilinová frakce;
Teerbasen, Kohle, ToluidinfraktionDehtové báze, černouhelné, toluidinová frakce;
Anthracenöl, Anthracenpaste, CarbazolfraktionAnthracenový olej, anthracenová pasta, karbazolová frakce;
Anthracenöl, Anthracenpaste, AnthracenfraktionAnthracenový olej, anthracenová pasta, anthracenová frakce;
Umfang der Transaktionenobjem obchodů
Einzelziele und AktionsbereicheSpecifické cíle a oblasti činnosti
Bestandteile des TransaktionswertsPoložky převodní hodnoty
Betonung des HaupttransaktionspartnersRozpoznání hlavního účastníka transakce
einem sektorübergreifenden Aktionsbereich.meziodvětvová složka.
Aktionen zum ausgewählten Datensatz im DialogAkce k vybrané datové větě v dialogu
aktionsbezogene Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Kosten der humanitären Netze;granty na činnost a granty na provozní náklady ve prospěch sítí humanitárních organizací,
Aktionen, die in einem Vorgang abgearbeitet werden dürfen, werden zu einem Fahrbefehl zusammengefasst.Akce, jejichž odpracování je dovoleno realizovat v rámci jednoho procesu, jsou sdruženy do jednoho pojezdového povelu.
Aktionsgrenzwert in ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt)(2), bezogen auf ein Futtermittel mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 %Akční prahy v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti
Aktionen steuern die Kommissionierarbeitsplätze und entstehen durch Auslageraufträge oder Anforderungen von Ladeeinheiten.Akce slouží k řízení komisních pracovišť a vznikají v důsledku příkazů k vyskladnění nebo vyžádání nakládacích jednotek.
Extraktöle (Kohle), Teerbase, KollidinfraktionExtrakční oleje (černouhelné), dehtové báze, kollidinová frakce;
Destillate (Erdöl), dampfgekrackt, C5-12-FraktionDestiláty (ropné), pyrolýzní, frakce C5-12;
Naphtha (Erdöl), dampfgekrackte mittlere aromatische FraktionBenzínová frakce (ropná), pyrolýzní střední aromatická;
Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle, Indol-Methylnaphthalin-FraktionDestiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, dol-methylnaftalenová frakce;
Extraktrückstände (Kohle), Leichtöl, alkalisch, saurer Extrakt, IndenfraktionExtrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, po extrakci kyselinou, indenová frakce;
Extrakte (Erdöl), katalytisch reformiert, leicht, Naphtha, LösungsmittelextraktionExtrakty (ropné), rozpouštědlové, z katalyticky reformovaného benzínu;
Raffinate (Erdöl), katalytisches Reformieren, Ethylenglykollösung, GegenstromextraktionRafináty (ropné), z protiproudé extrakce ethylenglykol-voda v katalytickém reformování;
Anzeige aller aktuellen AktionenZobrazení všech aktuálních akcí
ausstehende Transaktionen alle TRNevypořádané obchodní transakce ve všech ROÚ
Reaktion auf Erreichen AbschaltkraftReakce na dosažení vypínací síly
Definition von finanziellen TransaktionenDefinice finančních transakcí
Ausarbeitung von gemeinsamen AktionsplänenPříprava společných akčních plánů
Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekracktDestiláty (černouhelné), z extraktu rozpouštědly, hydrokrakované;
Destillate (Kohlenteer), Benzolfraktion, Destillationsrückstände;Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, destilační zbytky;