"Agrarerzeugnisse gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 510/2006:" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Agrarerzeugnisse gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 510/2006:Zemědělské produkty uvedené v příloze II nařízení: