"Administrative und technische Unterstützung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Administrative und technische UnterstützungSprávní a technická pomoc

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

administrativen und technischen Koordinierung und der Zusammenarbeit zwischen den gemeldeten Stellen,pokrytí administrativní a technické koordinace a spolupráce mezi oznámenými subjekty,
administrative Kosten (Betriebs- und Personalkosten) einer Organisation, die vorbereitende Unterstützung während der Vorbereitungsphase beantragt;správní náklady (provozní a personální náklady) organizace, která žádá o přípravné podpůrné činnosti během přípravné fáze;
Entwicklung und Erbringung technischer Unterstützung;rozvoje a poskytování technické pomoci;
Projekte und Programme zur technischen UnterstützungProjekty a programy technické pomoci
Wissenschaftliche und technische Unterstützung für EntwicklungsländerVědecká a technická pomoc rozvojovým zemím
und Durchführung von Projekten und Programmen zur technischen Unterstützung;tvorba a zajišťování projektů a programů technické pomoci,
und technischen Unterstützung institutioneller Art.vědecké a technické podpůrné činnosti institucionální povahy.
und technische Unterstützung ihrer zuständigen nationalen Behörde innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs.Ve sféře svých kompetencí poskytovat vědeckou a technickou pomoc odpovědným úřadům ve své zemi.
und Unterstützung, einschließlich grundlegender technischer Unterstützung, für IMI-Akteure der Mitgliedstaaten;poskytovat subjektům IMI z členských států znalosti, odbornou přípravu a podporu, včetně základní technické pomoci;
und technische Unterstützung, insbesondere durch Organisation der Fachsitzungen (Verwaltung der Sachverständigenarbeitsgruppen), vorbereitende Studien, Seminare, Tagungen.logistická, vědecká a technická podpora, zejména organizováním technických setkání (správa pracovních skupin odborníků), přípravných studií, seminářů nebo konferencí.
und technische Unterstützung der Kommission, insbesondere in Fällen, in denen Analyseergebnisse unter den Mitgliedstaaten umstritten sind;Poskytovat vědeckou a technickou pomoc Komisi zvláště v případech, kde členské státy zpochybní výsledky analýz.