"Ackerland" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ackerlandorná půda

Beispieltexte mit "Ackerland"

Sonstige Kulturen auf dem AckerlandOstatní plodiny na orné půdě
Sämereien und Pflanzgut auf dem AckerlandOsivo a sadba na orné půdě
I. Einander folgende Nebenkulturen, Pilze, Bewässerung und Stilllegung von AckerlandI. Následné vedlejší plodiny, houby, závlahy a orná půda vyňatá z produkce
Umwandlung von Ackerland in extensiv genutztes DauergrünlandPřeměna orné půdy na extenzivně obhospodařované trvalé travní porosty
An Dritte überlassenes saatbereites Ackerland ist eingeschlossen (Rubrik 11300).Zahrnuje pozemky připravené k osetí, dlouhodobě propachtované jiným subjektům (kód rostlinné výroby 11300).
Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland (ohne Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Ölsaaten)Osiva a sadba polních plodin (kromě obilovin, luskovin, brambor a olejnin)

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ackerland, Dauerkulturen und landwirtschaftlich genutztes Grünland (sowohl Aussaatflächen als auch natürliches Grünland).Orná půda, trvalé kultury a zemědělsky využívané pastviny (seté nebo přírodní pastviny).
Die Hauptkultur darf nicht mehr als 75 % dieses Ackerlandes einnehmen.Hlavní plodina se nesmí pěstovat na více než 75 % plochy této orné půdy.
Einander folgende Nebenkulturen, Pilze, Bewässerung und Stilllegung von Ackerland“:Následné vedlejší plodiny, houby, závlahy a orná půda vyňatá z produkce“:
An Dritte verpachtetes, saatbereites Ackerland, einschließlich der dem Betriebspersonal als Naturallohn überlassenen FlächenPozemky připravené k osetí dlouhodobě propachtované jiným osobám včetně pozemků poskytnutých pracovníkům jako odměna v naturáliích