"Achten Sie auf Korrosionsschutz." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Achten Sie auf Korrosionsschutz.Dbejte na antikorozní ochranu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beachten Sie die Kennzeichnungen und Hinweise auf den Verpackungen der Reinigungsmittel.Řiďte se značkami a informacemi uvedenými na obalech použitých čisticích prostředků.
Achten Sie auf den richtigen Abstand der Dichtflächen und auf genaues Fluchten.Dbejte na správnou vzdálenost těsnicích ploch a na přesné lícování.
Achten Sie auf die umweltgerechte Entsorgung der Betriebsmittel.Dbejte na likvidaci provozních prostředků metodou šetrnou k životnímu prostředí.
Achten Sie beim Transport stets auf die Lage des Schwerpunktes!Při přepravě vždy dbejte na odpovídající polohu těžiště.
Achten Sie darauf, dass die Störungsbeseitigung zielgerichtet und koordiniert abläuft!Dbejte, aby odstranění poruchy probíhalo cíleně a koordinovaně!
Achten Sie darauf, dass Warnschilder in leserlichem Zustand gehalten werden.Dbejte, aby výstražné štítky byly udržovány v čitelném stavu.
Achten Sie bitte darauf dass die Rohrleitungen eventuell noch Druckbeaufschlagt sind!Nezapomeňte, že potrubí mohou být případně ještě pod tlakem!
Beachten Sie die jeweilige Durchflußrichtung, die auf dem Ventil angegeben ist.Dodržte směr průtoku vyznačený na ventilu.
Achten Sie auf die ordnungsgemäße Anbringung aller Geschirre.zajistěte, aby byl každý postroj správně nastaven,