"Absperrventil" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Absperrventiluzavírací ventil

Beispieltexte mit "Absperrventil"

Absperrventil mit Rückflussverhinderer und EntleerungUzavírací ventil se zpětným ventilem a vypouštěním
Das druckseitige Absperrventil schließen.Zavřete uzavírací ventil na výtlačné straně.
Das druckseitige Absperrventil ganz öffnen.Uzavírací ventil na výtlačné straně zcela otevřete.
Das druckseitige Absperrventil ein wenig öffnen.Pootevřete uzavírací ventil na výtlačné straně.
Das interne Absperrventil muß dauernd offen sein.Interní uzavírací ventil musí být trvale otevřený.
Das interne Absperrventil kann dabei dauernd offen sein.Interní uzavírací ventil přitom může být trvale otevřený.
Gleichzeitig muß dabei das interne Absperrventil dauernd offen sein.Současně musí být interní uzavírací ventil trvale otevřený.
Absperrventil in der Druckleitung arbeiten.Čerpadlo nesmí nikdy běžet proti zavřenému uzavíracímu ventilu ve výtlačném potrubí.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Absperrventileuzavírací ventily
Alle pneumatischen Absperrventile schließen .Zavřete všechny pneumatické uzavírací ventily.
Handabsperrventil an der Wartungseinheit öffnen.Otevřete ruční uzavírací ventil údržbové jednotce.
Handabsperrventil zum manuellen Abstellen der Druckluftruční uzavírací ventil k ručnímu uzavření přívodu stlačeného vzduchu
Absperrventile unter Druck.do potrubí napusťte tlak pomalým otevíráním uzavíracího ventilu.
Absperrventil muß vor dem Prüfling angeordnet sein (im Zulauf möglichst kurz vor der Spannvorrichtung).Uzavírací ventil musí být před zkoušeným dílem (v přívodu, co možná nejblíže k upínacímu zařízení (před ním)).
Absperrventil ist notwendig um den Unterdruck der Vakuumpumpe zu kontrollieren.Za uzavíracím ventilem musí být externí snímač zkušebního tlaku, kterým se bude kontrolovat podtlak podtlakového čerpadla.
Absperrventile dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmeßgeräte, zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfenuzavírací ventily tlakoměru slouží jako uzavírací a škrticí orgán pro měřiče tlaku, k měření kapalin, plynů a par