"Absorption" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Absorptionabsorpce

Beispieltexte mit "Absorption"

Absorption von Barium berücksichtigt.Tato hodnota zohledňuje gastrointestinální absorpci barya.
Absorption von infrarotem Laserlicht wird die Energie des Strahles in Wärme umgesetzt.Při absorpci infračerveného světla laseru se energie paprsku přeměňuje na teplo.
Absorption der oralen vergleichbar oder höher ist, oderinformace či údaje ze zkoušek naznačují, že dermální absorpce je srovnatelná či vyšší než orální absorpce nebo
Absorption sehr hoch.Tepelná vodivost těchto materiálů je ve srovnání s kovy velmi nízká a absorpce velmi vysoká.
Absorption thermisch zerstört werden, dabei können Dämpfe sowie Staubpartikel entstehen, die nicht eingeatmet werden dürfen.Znečištěné optické součástky externí optiky mohou být tepelně zničeny v důsledku zvýšené absorpce; přitom mohou vnikat páry nebo se uvolňovat částečky prachu, které nesmí být vdechovány.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) oderatomová absorpční spektrometrie nebo
Resthohlraumgehalt oder Schallabsorption:zbytkovou pórovitost nebo absorpci zvuku:
Als Absorptionsmittel dient Calciumcarbonat.Absorbentem je zpravidla uhličitan vápenatý.
Hilft, die Verlustabsorptionsfähigkeit einzuschätzen.Pomáhá posoudit absorpci ztrát.
Schallabsorptionskoeffizient jedes Bohrkerns (falls ermittelt).činitel pohltivosti zvuku každého ze vzorků (pokud byl měřen).
ebene Absorptionsmittel (absorber) mit allen folgenden Eigenschaften:rovinné absorbéry se všemi dále uvedenými charakteristikami:
absorption bei der Herabschreibung einzuschätzen.Pomáhá posoudit úroveň absorpce ztrát při snížení účetní hodnoty.
absorptionsanalysator (NDIR).Analyzátorem je nedisperzní analyzátor s absorpcí v infračerveném pásmu (NDIR).
Absorptionskoeffizienten (nur bei Selbstzündungsmotoren): …Umístění symbolu s koeficientem absorpce (pouze vznětové motory): …