"Absaugung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Absaugungodsávání

Beispieltexte mit "Absaugung"

Absaugung mit Auffangbehälter und FiltersystemOdsávání se záchytnou nádobou a filtračním systémem
Absaugung wurde über das Bedienpult deaktiviert.Odsávání bylo deaktivováno z ovládacího panelu.
Absaugung mit 10-fachem Luftaustausch je Stunde, ist im Tank-raum der Station vorhanden, und an die Absauganlage (5-facher Luftaustausch je Stunde) des Prüfraums angeschlossen.Část stanoviště, ve které jsou umístěny nádrže, tj. prostor s nádržemi, je vybavena odsáváním s výměnou vzduchu 10krát za hodinu, jež je napojeno na odsávání zkušebního prostoru (s výměnou vzduchu 5krát za hodinu).
Kein Vakuum Absaugung vorhandenŽádné vakuové odsávání není k dispozici
Anschluß für die Absaugung ist vorhandenIntegrovaná přípojka pro napojení na odsávání
Vakuumsensor der Absaugung hat ein Dauersignal.Snímač vakua odsávání vykazuje trvalý signál.
Den Laser nur bei eingeschalteter Absaugung betreiben!Laser je dovoleno provozovat pouze se zapnutým odsáváním!
Die Station nur betrieben, wenn die Absaugung eingeschaltet ist.Stanoviště je dovoleno provozovat jen tehdy, pokud je zapnuto odsávání.
Lasereinrichtungen dürfen ohne Absaugung nicht betrieben werden.Laserové přístroje není dovoleno provozovat bez odsávání.
Laser nicht ohne Absaugung betreiben, bei Einrichtarbeiten Staubmaske tragen.Laser neprovozujte bez odsávacího zařízení, při provádění seřizovacích úkonů noste masku proti prachu.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Staubabsaugungodsávání prachu
Absaugungen für Mediumdämpfeodsávání výparů média
Dämpfe nicht einatmen (Absaugungeinschalten).Nevdechovat výpary (zapnoutodsávání).
Stecker der Trockenabsaugung in die Steckdose steckenZástrčku suchého odsávání zapojte do zásuvky.
Setzen Sie eine saubere Filterpatrone in die Absaugung ein.Do odsávání vsaďte čistou filtrační patronu.
Staubabsaugung (ohne darf die Maschine nicht betrieben werden)Zařízení na odsávání prachu (bez kterého se stroj provozovat nesmí)
Leuchtet, wenn die Absaugung der Station nicht eingeschaltet ist.Rozsvítí se, když na stanovišti není zapnuté odsávání.
Abluftkanal für die Absaugung im Untergestell und für den Schaltschrank.Odvětrávací kanál k odsávání v podstavci a ke skříňovému rozvaděči.
Absaugung und Gaswarnsonde ausgerüstet.Vany na prosakující olej umístěné pod zkušebními nádržemi jsou vybaveny odsáváním a sondou upozorňující na nebezpečnou koncentraci plynu.