"Abordnung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abordnungdelegace

Beispieltexte mit "Abordnung"

Abordnung der Kommissiondelegace Komise ES
Beendigung der AbordnungUkončení přidělení
Dasselbe Verfahren gilt für eine Verlängerung der Abordnung.Stejný postup se použije i v případě obnovení doby dočasného přidělení.
die Dauer der Abordnung beträgt zunächst drei Jahre;počáteční doba přidělení musí být tři roky;
Der ANE arbeitet für die gesamte Dauer seiner Abordnung auf Vollzeitbasis.Národní odborník pracuje po celou dobu přidělení na plný úvazek.
der Umzug findet frühestens drei Monate vor Beendigung der Abordnung statt;ke stěhování nesmí dojít dříve než tři měsíce před koncem přidělení;
Der Experte muss weiterhin die Voraussetzungen für eine Abordnung erfüllen;národní odborníci musí i nadále splňovat podmínky pro přidělení;
der Umzug muss binnen sechs Monaten nach Beginn der Abordnung abgeschlossen sein;přestěhování musí být dokončeno do šesti měsíců od počátku přidělení;
In bestimmten Ausnahmefällen kann die Abordnung fristlos beendet werden, nämlich:Za určitých mimořádných okolností může být přidělení ukončeno okamžitě
der Umzug ist spätestens sechs Monate nach Beendigung der Abordnung abgeschlossen.stěhování musí být dokončeno šest měsíců po konci přidělení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Als Wohnort gilt der Ort der Abordnung,Bydliště je považováno za místo přidělení, pokud
bei Beginn der Abordnung für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;z bydliště do místa přidělení na počátku přidělení,
bei Beendigung der Abordnung für die Reise vom Ort der Abordnung zum Wohnort.na konci přidělení z místa přidělení do bydliště.
Krankheitsurlaub dauert nicht über das Ende der Abordnung der betreffenden Person hinaus an.Volno z důvodu nemoci nemůže být delší než doba přidělení dotyčné osoby.
bei Beginn der Abordnung zum Zeitpunkt des Umzugs für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;na počátku přidělení z bydliště do místa přidělení,
Die Agentur kann unter Bedingungen, die sie selbst festlegt, eine Aussetzung der Abordnung genehmigen.Agentura může za určitých podmínek, které sama určí, povolit pozastavení přidělení.
Bis zu seiner tatsächlichen Wiedereinweisung oder seiner Abordnung dauert der unbezahlte Urlaub aus persönlichen Gründen an.Dokud není znovu zařazen či dočasně přidělen na pracovní místo, zůstává na neplaceném pracovním volnu z osobních důvodů.