"Abluftleitung angeschlossen, bzw. Schutzgitter montiert" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abluftleitung angeschlossen, bzw. Schutzgitter montiertPřipojeno vedení na odpadní vzduch, resp. přimontována ochranná mříž