"Ablaufprogramm" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ablaufprogrammprocesní program

Beispieltexte mit "Ablaufprogramm"

Öffnet ein neues AblaufprogrammOtevře nový procesní program
Jedem Ablaufprogramm können bis zu 5 Auswertefenster zugewiesen werden.Ke každému procesnímu programu je možno přiřadit až 5 různých oken Vyhodnocení.
Ablaufprogramm möglich.Přejmenování se může provést také tak, že se na aktuálně označený procesní program jednou klepne.
Ablaufprogramm im Projektfenster können nun die einzelnen Fügebefehle zugewiesen werden.Nyní je možno začít k vytvořenému procesnímu programu v okně Projekt přiřazovat jednotlivé připojovací příkazy.
Ablaufprogramm wird ein neues Ablaufprogramm im Projektfenster eingefügt.Nový procesní program se do okna Projekt vloží klepnutím pravým tlačítkem myši do okna Projekt a výběrem Nového procesního programu.
Ablaufprogramm im Projektfenster erstellt und ausgewählt werden (das ausgewählte Ablaufprogramm wird im Kurvenfenster oben links angezeigt, hier 1. Ablaufprogramm).K tomu, aby je bylo možno nadefinovat, je nejprve nutno vytvořit v okně Projekt určitý procesní program a vybrat jej (vybraný procesní program je vidět v levém horním rohu okna Křivka, v tomto případě je to 1. procesní program).
Ablaufprogramm erscheint nun im Projektfenster Ablaufprogramm umbenennen" und kann durch erneutes Klicken mit der rechten Maustaste (auch Menüpunkt Bearbeiten) umbenannt, kopiert oder gelöscht werden.Nový procesní program se nyní objeví v okně Projekt Přejmenovat procesní program", kde jej můžete opětovným klepnutím pravým tlačítkem myši (také nabídka Upravit) přejmenovat, zkopírovat nebo vymazat.
Ablaufprogramm zu duplizieren / durch Kopieren und Einfügen oder durch einfaches Herunterziehen des markierten Ablaufprogramms mit der Maus (auch Menüpunkt Bearbeiten) an die gewünschte Stelle.Určitý procesní program si lze také duplikovat / zkopírováním a vložením, nebo jednoduchým přetažením označeného procesního programu myší (také nabídka Upravit) do požadovaného místa.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ändert den Namen des ausgewählten Ablaufprogramms..Změní název vybraného procesního programu.
Mit dem Speichern des Ablaufprogramms wird die Hüllkurve gespeichert.Uložením procesního programu se uloží také obalová křivka.
Die früher erstellten Ablaufprogramme sind nicht kompatibel mit Baseline 3.4Procesní programy sestavené v předchozích verzích nejsou kompatibilní s Baseline 3.4
Ablaufprogramms im Projekt abhängig.Číslování závisí na umístění procesního programu v rámci projektu.
Ablaufprogramme dem aktuellen Projekt hinzugefügt werden.Do aktuálního projektu je možno přidat až 20 procesních programů.
Ablaufprogramm" gewählt werden.Alternativně lze postupovat také tak, že se v nabídce Vložit zvolí Nový procesní program".
Ablaufprogramme auf fehlende oder außerhalb der Grenzen liegende Werte ab.Ten kontroluje vytvořené procesní programy a zjišťuje, zda v nich nechybí žádné hodnoty a zda neobsahují žádné hodnoty mimo rozsahy vymezené zadanými limity.