"Ablauf" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ablaufpostup
Ablaufprůběh
Ablaufvypršení

Beispieltexte mit "Ablauf"

Für jeden Prüflingstyp existiert ein Ablauf.Ke každému typu zkoušených dílů existuje jeden proces.
Einstellen der Daten und Zeiten für den AblaufNastavení datumu a času pro průběh
Beim Öffnen der Schaltschranktüre ist erfolgt folgender AblaufSituace po otevření dveří skříňového rozvaděče
In dieser Betriebsart erfolgt ein zyklischer, prozessgesteuerter Ablauf.Tento provozní režim znamená provádění určité cyklické, procesově řízené pracovní sekvence.
In der Betriebsart Automatikbetrieb erfolgt ein zyklischer, prozessgesteuerter Ablauf.Automatický provozní režim znamená provádění určité cyklické, procesově řízené pracovní sekvence.
Rechenblock im Ablauf integriertPočetní blok integrovaný do procesu
Dieser Ablauf benötigt keine Geräte.Tento proces nepotřebuje žádné přístroje.
Allgemeiner Ablauf einer EMAS-EinführungObecný postup pro zavedení systému EMAS
vollautomatischer Ablauf aller Programmschritteplně automatizovaný průběh všech programových kroků
Vollautomatischer Ablauf aller ProgrammschrittePlně automatizovaný průběh všech programových kroků
vollautomatischer Ablauf einiger Programmschritteplně automatizovaný průběh určitých programových kroků
Vollautomatischer Ablauf einiger ProgrammschrittePlně automatizovaný průběh určitých programových kroků

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ablaufbeschreibungpopis pracovního procesu
Ablaufdiagrammprůběhový diagram
Ablaufprogrammprocesní program
Arbeitsablauf Stationpracovní postup na stanovišti
Automatikablauf startenspuštění automatického procesu
Funktionsablauf prüfenkontrola funkčnosti
Signalschaubild (Ablauf)signální schéma (průběh)
Funktionsablauf überprüfenzkontrolujte funkčnost
Stations- und Ablaufbeschreibungpopis stanic a pracovního postupu
Entscheidungsablauf Delta-7-stigmastenol für:Delta-7-stigmastenol – rozhodovací schéma pro
Ablaufdiagramm Verhalten nach FehlerVývojový diagram – chování po chybě
Ablaufdiagramm bei Betriebsart EinzelmessungDiagram průběhu měření v režimu Jednotlivých měření
Aktivierung UmrüstModus und UmrüstablaufAktivace režimu a procesu přeseřizování
Einfügen von Teilabläufen in den HauptablaufVkládání dílčích procesů do hlavního procesu
Zyklus wird unterbrochen - Fehlermeldung nach StörzeitablaufCyklus se přeruší – chybové hlášení po uplynutí doby poruchy
Zusammenhang zwischen den Betriebsarten und dem ProgrammablaufSouvislosti mezi provozními režimy a průběhem programu
Daten aus Ablaufdatenbank ladenNačtení dat z procesní databáze
Öffnet ein neues AblaufprogrammOtevře nový procesní program
Rechenblöcke innerhalb des AblaufesPočetní bloky v rámci procesu
Anlegen eines neuen AblaufdatensatzesZaložení nové procesní datové věty
Speichern eines geladenen AblaufdatensatzesUložení určité načtené procesní datové věty
Station einschalten Automatikablauf startenZapnutí stanoviště Spuštění automatického pracovního cyklu
Station ausschalten Automatikablauf abschaltenVypnutí stanoviště - Vypnutí automatického pracovního cyklu