"Abladen und Transport" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abladen und Transportsložení a přeprava

Beispieltexte mit "Abladen und Transport"

Die Lage des Schwerpunktes muss beim Abladen und Transportieren durch sicherheitstechnisch unterwiesenes Personal festgestellt werden.Před skládáním a přepravou musí polohu těžiště nejprve stanovit resp. ověřit pracovníci, kteří absolvovali bezpečnostní školení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Temporäre Lager- und TransporttemperaturTeplota dočasného skladování a dopravy
Hinweise und Schutzmaßnahmen für den TransportPokyny a ochranná opatření při přepravě
Maschine auspacken und auf Transportschäden prüfen.Stroj vybalte a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen.
Prüfstand auspacken und auf Transportschäden prüfen.Zkušební stolici vybalte a zkontrolujte, zda nebyla během přepravy poškozena.
Presse auspacken und von der Transportpalette herunterschrauben.Lis vybalte a odšroubujte od přepravní palety.
Anlagenteile gegen Hitze und Feuchte während des Transports schützenBěhem přepravy chraňte komponenty zařízení před horkem a vlhkostí.
Insgesamt sollen es 20 Behälter und 5 Transportwagen sein.Celkem by se mělo jednat o 20 nádob a 5 přepravních vozíků.
Beim Auf-, Abbau und Transport muß der Sägetisch abgenommen werden.Při instalaci, demontáži a přepravě se stůl pily musí vždy sejmout.
Datum und Uhrzeit des AbtransportsI.15 Datum a čas odjezdu