"Abkürzung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abkürzungzkratka

Beispieltexte mit "Abkürzung"

MS Abkürzung des MitgliedstaatsMS zkratka členského státu
Bitte die entsprechende Abkürzung in der nachstehenden Tabelle angeben.Odpovězte pomocí příslušné zkratky v následující tabulce.
Die Abkürzung km/h muss mindestens an einer Stelle des Schreibfeldes erscheinen.Symbol „km/h“ musí být vyznačen uvnitř tohoto pásma nejméně jedenkrát.
Die Abkürzung ‚spp.‘ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
In der nachstehenden Tabelle bitte Namen, Abkürzung und Kontaktdaten des Registerführers in Ihrem Land angeben.V následující tabulce uveďte název, zkratku a kontaktní údaje správce registru ve vašem členském státě.
EUR ABS ist die Abkürzung für „EUR asset backed securities” (mit Vermögenswerten unterlegte europäische Wertpapiere).„EUR ABS“ je zkratkou pro „EUR asset backed securities“, tedy evropské cenné papíry zajištěné aktivy.
US ABS ist die Abkürzung für „US asset backed securities” (mit Vermögenswerten unterlegte US-amerikanische Wertpapiere).„US ABS“ je zkratkou pro „US asset backed securities“, tedy americké cenné papíry zajištěné aktivy.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Abkürzungenpoužité zkratky
Abkürzungswörterbuchslovník zkratek
Folgende Abkürzungen werden benutztPoužívají se tyto zkratky
Die folgenden Abkürzungen werden in Abbildung 1 verwendet:1 jsou použity tyto zkratky:
Das gilt insbesondere für die folgenden Angaben, Abkürzungen und Zeichen:Toto platí zejména pro následující označení, zkratky a symboly:
Die Definitionen der im Text enthaltenen Begriffe und Abkürzungen beruhen auf folgenden Quellen:Zdroje použité k vymezení pojmů a zkratek použitých v textu:
weitere Bezeichnungen (z. B. ISO-Bezeichnung, allgemeine Bezeichnungen, Handelsbezeichnungen, Abkürzungen);jiné názvy (např. název ISO, triviální názvy, obchodní názvy a zkratky);
Die in dem Kennzeichen enthaltene Abkürzung für die zugelassene Maßnahme wird durch die Buchstaben DB ergänzt,Za zkratku schváleného opatření obsaženou v uvedené značce se připojí písmena ‚DB‘
Von der ISO vorgeschlagener oder festgelegter Common Name und Synonyme (allgemeine Bezeichnung, Handelsname, Abkürzung)Obecný název navržený nebo přijatý ISO a synonyma (obvyklý název, obchodní název, zkratka)