"Abgrenzung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abgrenzungodlišení

Beispieltexte mit "Abgrenzung"

die neue Abgrenzung der Gebiete gemäß Absatz 3.nové vymezení oblastí uvedených v odstavci 3.
die Abgrenzung des betreffenden geografischen Gebiets;vymezení příslušné zeměpisné oblasti;
Finanzielle Mittlertätigkeit und die Abgrenzung des StaatesFinanční zprostředkování a hranice vládních institucí
Eine genaue Abgrenzung der sachlich und räumlich relevanten Märktepřesnou definici výrobku a geografického trhu,
Geografische Abgrenzung des Gebiets mit genehmigten nationalen MaßnahmenZeměpisné vymezení území, pro něž byla schválena vnitrostátní opatření
Für die Abgrenzung dieser Meereszone verwendete Basislinie oder Basislinien.Základní linie užitá nebo užité pro vymezení této mořské zóny.
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es notwendig, eine eindeutige Abgrenzung vorzunehmen.V zájmu zajištění právní jistoty je proto nezbytné stanovit jasnou hranici.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Zur Marktabgrenzung siehe Abschnitt 3.Pro vymezení trhu viz oddíl 3.
die bestehende oder geänderte Abgrenzung gemäß den Absätzen 2 und 4;stávající nebo pozměněné vymezení podle odstavců 2 a 4;
Weitere Orientierungshilfen zur Abgrenzung dieser Kategorien finden sich in Anhang 3.Podrobnější pokyny, pokud jde o definici těchto kategorií, jsou obsaženy v příloze 3.
klare Abgrenzung der Zuständigkeiten auf Unions-, regionaler, nationaler und lokaler Ebene;jasné vymezení odpovědností na úrovni Unie a na regionální, vnitrostátní a místní úrovni;
Zinserträge werden auf Periodenabgrenzungsbasis erfasst (für monatliche Daten nicht erforderlich).Výnosy z úroků se zaznamenávají na akruální bázi (nevyžaduje se u měsíčních údajů).
Die Erstellung von Daten auf durchgehender Periodenabgrenzungs- oder Transaktionsbasis ist nicht erforderlich.Vykazování na úplné akruální nebo transakční bázi se nevyžaduje.
Die Mitgliedstaaten sollten die Kommission über die nationale Abgrenzung des Informationsdienstes unterrichten.Členské státy by měly Komisi oznámit vnitrostátní vymezení informační služby.