"Abgas" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abgasspalovací plyny

Beispieltexte mit "Abgas"

Enthält das gemessene Abgas Gas aus Biomasse?Obsahují naměřené spaliny biomasu?
Wärmerückgewinnung aus dem Abgas von Öfen und Kühlern.rekuperace tepla z kouřových plynů z pece a chladičů
die CO-Konzentration im verdünnten Abgas im Sammelbeutel in ppm.koncentrace CO ve zředěných výfukových plynech ve vaku pro jímání vzorků, vyjádřená v ppm.
die gemessene Konzentration des Schadstoffs i im verdünnten Abgas in ppm,naměřená koncentrace znečišťující látky i ve zředěném výfukovém plynu vyjádřená v ppm,
die HC-Konzentration im verdünnten Abgas im Sammelbeutel in ppm Kohlenstoff-Äquivalent,koncentrace HC ve zředěném výfukovém plynu ve vaku pro jímání vzorků vyjádřená v ppm ekvivalentu uhlíku,
die in dem verdünnten Abgas gemessene HC-Konzentration in ppm für Ci, Ci ersetzt CHC in allen entsprechenden Gleichungen.koncentrace HC naměřená ve zředěném výfukovém plynu v ppm Ci dosazovaná za CHC ve všech příslušných rovnicích.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

auch mit Abgaskrümmertéž s výfukovým potrubím motoru
Bestimmung des AbgasstromsB.3 Stanovení toku spalin
Art der Abgasreinigungsanlage,druh systému pro regulaci emisí;
Ergebnisse der AbgasemissionsmessungenVýsledky zkoušek výfukových emisí
alle anderen Abgasnachbehandlungssysteme.jakýkoli další systém následného zpracování výfukových plynů.
die N2O-Konzentration im Abgas,koncentrace N2O ve spalinách;
Einsatz von Schalldämpfern an AbgaskaminenPoužívání tlumičů hluku na vyústění výduchů do ovzduší
Eine Ware (sog. Abgastemperatursensor) bestehend ausVýrobek (tzv. „snímač teploty výfukových plynů“) skládající se z:
Der Abgasstrom wird nach folgender Formel berechnet:Tok spalin se vypočítá podle tohoto vzorce:
Typ V (Prüfung der Dauerhaltbarkeit von Abgasreinigungsanlagen)typ V (životnost zařízení proti znečišťujícím látkám),
Typgenehmigung für ein Stammfahrzeug hinsichtlich der AbgasemissionenSchválení základního vozidla z hlediska emisí z výfuku
Regenerationssysteme/-verfahren für Abgasnachbehandlungssysteme, Beschreibung: …Systémy/metody regenerace systémů následného zpracování výfukových plynů, popis: …