"Abfall" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abfallodpad

Beispieltexte mit "Abfall"

radioaktiver Abfallradioaktivní odpad
gefährlicher Abfallnebezpečný odpad
landwirtschaftlicher Abfallzemědělský odpad
krankenhausspezifischer Abfallnemocniční odpad
nicht verwertbarer Abfallnevyužitelný odpad
Abfall aus der Erzeugung oder Verwendung von Chemikalienchemický odpad
Dem Verwertungsverfahren zugeführter AbfallOdpad používaný jako vstupní materiál pro využití odpadu
Beschränkung der Deponielagerung auf nicht recyclierbaren und nicht wiederverwertbaren Abfall.omezit ukládání na skládky na nerecyklovatelné a nevyužitelné odpady.
Prozentsatz der Regionen, die von IP im Bereich Abfall erfasst werdenProcento regionů, na něž se vztahují integrované projekty v oblasti odpadů
Sie sollten nicht verhindern, dass Drittländer Bruchglas als Abfall einstufen.Neměla by mít vliv na klasifikaci skleněných střepů jako odpadu platnou ve třetích zemích.
Für die kontrollierte Entsorgung von Abfall auf dem oder im Boden verwendete Müllablagerungsstätte.Úložiště používané pro řízené ukládání odpadu na povrch nebo pod povrch země.
Anzahl der Regionen unionsweit, die von laufenden oder abgeschlossenen IP im Bereich Abfall erfasst werdenPočet regionů v Unii, na něž se zaměřují probíhající nebo dokončené integrované projekty v oblasti odpadů
Zum Entleeren den Plastik-Abfallsack an den Seiten hochziehen, zusammenbinden und Sack mit Abfall herausnehmen.V tomto případě se odpadní nádoba vyprazdňuje tak, že se igelitový odpadní vak uchopí po obou stranách, vytáhne z nádoby, sváže a spolu se svým obsahem (odpadem) vyjme.
Der Verwertung darf nur Abfall zugeführt werden, der verwertbares Kupfer oder verwertbare Kupferlegierungen enthält.2.1 Jako vstupní materiál pro využití odpadu lze použít pouze odpad obsahující využitelnou měď nebo slitiny mědi.
Glashaltiger Abfall aus Siedlungsabfällen oder Abfälle aus dem Gesundheitswesen werden der Verwertung nicht zugeführt.Jako vstupní materiál nelze použít odpad s obsahem skla pocházející ze směsného tuhého komunálního odpadu nebo zdravotnický odpad.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Industrieabfallprůmyslový odpad
Abfallbeseitigungzneškodňování odpadu
Abfallwirtschaftnakládání s odpadem
Abfallaufbereitungrecyklace odpadu
Abfalllagerungskladování odpadu
Zeit Druckabfalldoba poklesu tlaku
prüfen Druckabfallkontrola poklesu tlaku
unterirdische Abfalllagerungpodzemní skladování odpadu
Verklappen von Abfallstoffenlikvidace odpadních látek
Kontinuierliche, gleichmäßige AbfallzuführungDávkování odpadů plynule a nepřetržitě
Sicherung gegen Fehlalarm bei einem SpannungsabfallZabezpečení proti planému poplachu v případě snížení napětí
Jährliches Abfallaufkommen in TonnenRoční produkce odpadu v tunách
Thematische Prioritäten für Abfall:Tematické priority pro odpady:
Quetschgefahr durch herabfallenden Motor!Nebezpečí pohmoždění padajícím motorem!
Flanschaufnahme gegen Herabfallen sichern.Základovou desku příruby podepřete, aby nespadla.
Hinweise zur Vorbereitung der AbfallentsorgungPokyny k přípravě na likvidaci odpadu
Gegen herabfallende oder herausschleudernde Teile?Proti spadávajícím nebo vymršťovaným dílům?
FOPS, Schutzaufbau gegen herabfallende GegenständeOchranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS)