"Abdeckung mit Schallschutz" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abdeckung mit Schallschutzzvukově izolační kryt

Beispieltexte mit "Abdeckung mit Schallschutz"

Abdeckung mit Schallschutz über dem ZahnriementriebZvukově izolační kryt nad ozubeným řemenovým převodem

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Mit Schutzabdeckungen gekapselte Automatikstation im Arbeitsbereich mit Schutztüren gesichert.Automatické stanoviště uzavřené ochrannými kryty s pracovním prostorem jištěným ochrannými dveřmi.
Mit Schutzabdeckungen gekapselte Automatikstation im Arbeitsbereich mit Schutztüren/Lichtvorhängen gesichertAutomatické stanoviště uzavřené ochrannými kryty s pracovním prostorem jištěným ochrannými dveřmi/světelnými závěsy
Liftbereiche, die mit Schutzabdeckungen gekapselt und im Arbeitsbereich mit Schutztüren (Option) gesichert sindOblasti zvedacího zařízení, jež jsou odděleny ochrannými kryty a jejichž pracovní prostory jsou zajištěny ochrannými dveřmi (jako volitelná možnost).
Dazu obere Abdeckungen (links und rechts) abmontieren und die 4 Schrauben mit den rot gekennzeichneten Distanzhülsen entfernen.K tomu odmontujte horní kryty (levý a pravý) a odstraňte čtyři šrouby s červeně označenými distančními vložkami.
Dazu obere Abdeckungen (links und rechts) abmontieren und die 4 Schrauben Beidseitige Transportsicherung mit den rot gekennzeichneten Distanzhülsen entfernen.Provede se tak, že se odmontují vrchní víka (nalevo a napravo) a vyšroubují 4 šrouby oboustranného přepravního zajištění s červeně označenými distančními vložkami.
Dieser Schwellenwert wird als Leitfaden bei der Beurteilung der Abdeckung der Systeme der Mitgliedstaaten verwendet.Tato prahová hodnota by se měla používat jako vodítko při hodnocení pokrytí v systémech členských států.
Dies kann durch eine bewegliche Abdeckung, die Verschiebung der Leuchte oder andere geeignete Mittel erreicht werden.Toho se může dosáhnout buď pohyblivým krytem, přemístěním světlometu nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem.
alle Abdeckungen der Vorrichtungen, mit denen die Konstante des Kontrollgerätes an die Wegdrehzahl des Kraftfahrzeugs angepasst wird.všechny kryty přístrojů pro úpravu konstanty záznamového zařízení podle charakteristického koeficientu vozidla.
Die Maschine darf nur mit einer Schallschutzkabine betrieben werdenZařízení smí být v provozu pouze s protihlukovou kabinou