"ANZUS" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ANZUSANZUS

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ANZUS-Staatenzemě ANZUS
Durchgangsloch im anzuschließenden BauteilPrůchozí otvor v připojované komponentě
Die Ware ist daher als Spielzeug der Position 9503 anzusehen.Výrobek se proto považuje za hračku čísla 9503.
fordert die Kommission auf, sich dieser Initiative anzuschließen;žádá Komisi, aby tuto iniciativu přijala také;
Gehen Sie wie folgt vor um die Presse aufzustellen und anzuschließenPři ustavování a připojování lisu postupujte takto
Die Bestimmung der folgenden, ergebniswirksam anzusetzenden Beträge:stanovení částek, které budou vykázány v hospodářském výsledku:
Bei Schichtbetrieb sind diese Reinigungen entsprechend früher anzusetzen.Při provozu na směny musí být uvedené čištění provedeno adekvátně dříve.
Der Prüfstand ist an eine zentrale bauseitige Absauganlage anzuschließen.Zkušební stolici je nutno napojit na centrální odsávací zařízení instalované v místě použití provozovatelem.