"ANHANG XII – QUALITATIVE BESCHREIBUNG DER KÄUFERRISIKOKATEGORIEN" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
ANHANG XII QUALITATIVE BESCHREIBUNG DER KÄUFERRISIKOKATEGORIENPŘÍLOHA XII – KVALITATIVNÍ POPISY KATEGORIÍ RIZIKA KUPUJÍCÍHO