"ANHANG IH WCPFC-Übereinkommensbereich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ANHANG IH WCPFC-ÜbereinkommensbereichPŘÍLOHA IH Oblast úmluvy WCPFC

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anhang 15 — Zeitliche Reihenfolge der Prüfungen für die Klasse IV APříloha 15 – Časová posloupnost zkoušek pro třídu IVA
In den Anhang wird in alphabetischer Reihenfolge gemäß dem ISO-Code folgender Text eingefügt:Do přílohy se podle abecedního pořadí kódu ISO vkládají tato slova:
alle in Anhang XXII genannten Erzeugnisse und ihre Derivate, die zur Energieerzeugung bestimmt sind,“.veškeré produkty uvedené v příloze XXII a produkty z nich vytvořené a určené pro energetické účely,“.
Anlagenkennung: in einzelnen Zellen für die in Anhang VI erläuterten Bestandteile, in aufsteigender Reihenfolgeidentifikační kód zařízení: vzestupně v samostatných buňkách obsahujících prvky uvedené v příloze VI;
Im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 wird folgender Eintrag in alphabetischer Reihenfolge eingefügt:V příloze nařízení (EU) č. 432/2012 se v abecedním pořadí vkládá tato položka:
in Anhang I Teil 2 oder Teil 3 aufgeführte Chemikalien in ihrem Ausgangszustand enthalten;látky uvedené v části 2 nebo 3 přílohy I v nezreagované formě;
Die in Anhang XXII vorgegebene Reihenfolge der Rubriken und der darin enthaltenen Angaben ist verbindlich.Pořadí oddílů a prvků přílohy XXII je závazné.
Anhang V enthält eine Liste der unter diese Verordnung fallenden Arten von Biozidprodukten mit ihrer Beschreibung.Seznam typů biocidních přípravků, na něž se toto nařízení vztahuje, a jejich popis jsou uvedeny v příloze V.
Für welche Tätigkeiten gemäß Anhang I hat Ihr Land Genehmigungen im Rahmen der Richtlinie 2003/87/EG erteilt?Pro které činnosti v příloze I vydal váš členský stát povolení podle směrnice 2003/87/ES?