"ANGABEN IN MITTEILUNGEN" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ANGABEN IN MITTEILUNGENINFORMACE POSKYTOVANÉ PŘI OZNAMOVÁNÍ

Beispieltexte mit "ANGABEN IN MITTEILUNGEN"

I. ANGABEN IN ALLEN MITTEILUNGENI. INFORMACE, KTERÉ JE NUTNO POSKYTNOUT U VŠECH OZNÁMENÍ

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Angaben in der Gebrauchsanweisung:V návodu k použití musí být uvedeno:
Angaben zu den Ratingkategorien:Tyto informace, pokud jde o kategorie ratingů:
Diese Angaben sind obligatorisch.Tento údaj je povinný.
Angaben zu den einzelnen Beihilfen:Pro každou podporu uveďte následující informace:
Angaben zu seinen Anteilen an:informace o svých podílech v:
Angaben zu Wartung und InstandsetzungPoznámky k údržbě a opravám
Angaben zum Hersteller und EinführerIdentifikace výrobce a dovozce
C. ANGABEN ZU KINDERN (FALLS ZUTREFFEND)C. OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ (JSOU-LI RELEVANTNÍ)
Informationen über die Zeit und Priorität von Datenverbindungsmitteilungen unter Berücksichtigung der Systemarchitektur.informace o čase a prioritě zpráv v rámci komunikace datovým spojem s přihlédnutím k architektuře systému.
die Integrität der Daten, so dass elektronische Mitteilungen während der Übermittlung nicht geändert werden können;integritu dat, která znemožňuje změny elektronických zpráv během přenosu;
Internet-Kenntnisse: Absetzen von Mitteilungen in Chat-Räumen, Newsgroups oder Online-Diskussionsforen (z. B. auf Websites für soziale Netzwerke),znalosti práce s internetem – zasílání zpráv do diskusních klubů (chatů), diskusních skupin (newsgroups) nebo na diskusní fóra on-line (např. na internetové stránky pro společenský kontakt),
Feld 5 In diesem Feld ist die Anzahl der im Berichtsjahr erhaltenen Mitteilungen gemäß Artikel 10 anzugeben.Pole č. 5 Zde uveďte počet oznámení získaných podle článku 10 v referenčním období.
Infolgedessen sind nach Maßgabe der zusätzlichen Menge und der Mitteilungen der Mitgliedstaaten die oben genannten Anpassungskoeffizienten festzusetzen.Podle toho je třeba určit ve vztahu k dodatkovému množství a sdělení členských států výše uvedené koeficienty úpravy.
die Modalitäten der Verwaltung der mitzuteilenden Informationen sowie Vorschriften über Inhalt, Form, Zeitplan, Häufigkeit und Fristen der Mitteilungen;opatření pro správu oznamovaných informací, jakož i pravidla týkající se obsahu, formy, harmonogramu, četnosti a lhůt oznámení;
Einzelheiten der Verwaltung der mitzuteilenden Informationen sowie in Bezug auf Inhalt, Form, Zeitplan, Häufigkeit und Fristen der Mitteilungen;režimů pro správu oznamovaných informací a opatření týkajících se obsahu, formy, časového rozvrhu, četnosti a lhůt oznámení;
Ende der Frist, innerhalb deren die Kommission über die Angebote für Weichweizen entsprechend den jeweiligen Mitteilungen entscheiden mussKonec lhůty pro přijetí rozhodnutí Komise o nabídkách pšenice obecné po uvedených oznámeních