"2 Aufträge gleichzeitig" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
2 Aufträge gleichzeitig2 zakázky současně

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Artikel 102 Grundsätze für öffentliche AufträgeČlánek 102 Zásady vztahující se na veřejné zakázky
Artikel 21: Besondere Ausnahmen für DienstleistungsaufträgeČlánek 21: Zvláštní výjimky pro zakázky na služby
Artikel 28: Zwischen öffentlichen Auftraggebern vergebene AufträgeČlánek 28: Zakázky mezi veřejnými zadavateli
Liste der in Artikel 6 Absatz 2 genannten Unteraufträge;seznam smluv podle čl. 6 odst. 2;
2: Öffentliche Aufträge zwischen Einrichtungen des öffentlichen SektorsČlánek 12: Veřejné zakázky mezi subjekty ve veřejném sektoru
Kategorie A 24 Aufträge, die im Herbst 2003 ausliefen;kategorie A 24 zakázek, které skončily během podzimu 2003,
20: Nach internationalen Regeln vergebene Aufträge und ausgerichtete WettbewerbeČlánek 20: Zakázky zadávané a soutěže o návrh organizované podle mezinárodních pravidel
2: Vergabe von Aufträgen, die Verteidigungs- und Sicherheitsaspekte beinhaltenPododdíl 2: Zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
2 gilt nicht für Aufträge von sehr geringem Wert im Sinn von Artikel 66 Absatz 3.Druhý pododstavec se nepoužije na zakázky nízké hodnoty podle čl. 66 odst. 3.
Es können 2 Leisten gleichzeitig aufgelegt werden.Na pás lze pokládat 2 lišty současně.
200) kann Körper und Mundgefühl verstärken und gleichzeitig für die notwendige Schaumstabilität sorgen.Přidání polydextrosy (E 1200) může přispět k zesílení intenzity a chuti a zároveň může dodat potřebnou stabilitu pěny.
25.7 durch gleichzeitiges Aufleuchten aller am Fahrzeug vorhandenen Fahrtrichtungsanzeiger erzeugt.Výstražný signál nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo se rozsvítí zároveň na všech směrových svítilnách namontovaných podle odstavce 6.25.7.