"üblicherweise" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
üblicherweiseběžně

Beispieltexte mit "üblicherweise"

üblicherweise irreversible Verletzung einschließlich Todobvykle úraz s nevratnými následky včetně smrti
Aus Anlass einer Eheschließung üblicherweise überreichte GeschenkeDary obvykle darované při příležitosti sňatku
angemessene Kenntnis der unter Artikel 3 fallenden Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen;patřičné znalosti úvěrových produktů spadajících do oblasti působnosti podle článku 3 a doplňkových služeb, které jsou s nimi obvykle nabízeny;
Von den untersuchenden Behörden wird üblicherweise davon ausgegangen, dass dieses Niveau zu Beginn des Bezugszeitraums erreicht war.Vyšetřující orgány mají obvykle za to, že této úrovně bylo dosahováno na začátku posuzovaného období.
Bestände an in Umlauf befindlichen Euro- und Nicht-Euro-Banknoten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden.Držba bankovek a mincí v eurech a jiných měnách uvedených do oběhu, které se běžně používají k provádění plateb.
Einschüsse (Margins) aus Derivatekontrakten werden üblicherweise als „Verbindlichkeiten aus Einlagen“ klassifiziert (siehe Kategorie 9).Marže přijaté na základě derivátových smluv se běžně klasifikují jako „vklady“ (viz kategorie 9).
die Vereinbarungen die Auflagen hinsichtlich Sicherheit und Wettbewerb erfüllen, die üblicherweise auf solche Vereinbarungen Anwendung finden.ujednání splňují požadavky týkající se bezpečnosti a hospodářské soutěže, jež se na tato ujednání běžně vztahují.
spezifische vorsorgliche Maßnahmen zur Anpassung des Angebots für Arten, deren Vermarktung im Laufe des Jahres üblicherweise Probleme aufwirft;zvláštní preventivní opatření pro úpravu nabídky druhů, u kterých se během roku obvykle objevují obtíže s uváděním na trh;

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

leichte (üblicherweise reversible Verletzung)lehký (obvykle úraz s vratnými následky)