"öffentlich" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

öffentlichveřejný

Beispieltexte mit "öffentlich"

öffentlich verfügbare Strategien zur Netz- und Informationssicherheit analysiert und ihre Veröffentlichung fördert.provádí analýzy veřejně dostupných strategií pro bezpečnost sítí a informací a podporuje jejich zveřejňování;
öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und Derivate,veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;
Die Sitzungen der Generalversammlung sind öffentlich.Zasedání valné hromady jsou veřejná.
Die Plenartagungen des Ausschusses und die Sitzungen seiner Fachgruppen sind öffentlich.Plenární zasedání výboru a zasedání specializovaných sekcí jsou veřejná.
Sofern nichts anderes beschlossen wird, sind die Sitzungen des Stabilitäts- und Assoziationsausschusses nicht öffentlich.Není-li rozhodnuto jinak, jsou zasedání Výboru stabilizace a přidružení neveřejná.
Der Bericht wird öffentlich zugänglich gemacht.Tyto zprávy se zpřístupní veřejnosti.
Hat öffentlich zur Annektierung der Krim aufgerufen.veřejně vyzýval k anektování Krymu.
Die Ergebnisse werden öffentlich zugänglich gemacht.Výsledky jsou zveřejňovány.
In jedem Register öffentlich verfügbare InformationenVeřejně přístupné informace z jednotlivých rejstříků
Ausgaben werden gemäß dem Statut öffentlich festgehalten."Výdaje se veřejně evidují v souladu se služebním řádem.“;
Die Kommission macht die Ergebnisse der Überwachung öffentlich zugänglich.Komise zveřejní výsledky sledování.
Das Sekretariat macht die angenommenen Gemeinsamen Haltungen öffentlich bekannt.Sekretariát schválené společné postupy veřejně zpřístupní.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Veröffentlichungpublikace
veröffentlichtzveřejněný
öffentliche Schuldstátní dluh
öffentliche Ausgabeveřejné výdaje
öffentliche Verwaltungveřejná správa
öffentliche Auftragsvergabepřidělení zakázky
öffentliches Rechnungswesenúčetnictví veřejných institucí
halböffentlicher Verkehrpoloveřejná doprava
periodische Veröffentlichungperiodikum
Veröffentlichung der EUpublikace EU
Veröffentlichung der Preisezveřejňování cen
Veröffentlichung der Kontenzveřejnění účtů
Veröffentlichung des Gesetzespublikace zákona
Austausch von Veröffentlichungenvýměna publikací
öffentliche Ordnung und Sicherheitveřejný pořádek a bezpečnost
öffentliche Unternehmen im Sinne des Absatzes 4 oderveřejné podniky vymezené v odstavci 4 tohoto článku;
öffentliche Anbieter von Weiter- oder Hochschulbildung.veřejné poskytovatele dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.
öffentliche Unterstützung für die Stilllegung eines Kernkraftwerks.státní podporu poskytnutou pro vyřazení jaderné elektrárnyz provozu.
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene oder per Untergrundbahn;veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici nebo metrem.
öffentliche Einrichtungen und internationale Organisationen im Sinne von Artikel 43;veřejných subjektů a mezinárodních organizací uvedených v článku 43;
öffentliche Zuschüsse wurden zum Erwerb der abgeschriebenen Aktiva nicht herangezogen.na pořízení odepisovaného majetku nebyly použity granty z veřejných zdrojů.
Die Preise werden veröffentlicht.Ceny se zveřejní.
Der Jahresbericht wird veröffentlicht.Výroční zpráva se zveřejňuje.
Beide Regelwerke werden veröffentlicht.Jak vnitřní pravidla, tak jednací řád se zveřejní.
die förderfähigen öffentlichen Ausgaben.způsobilé výdaje z veřejných zdrojů.
Andere Hilfslieferungen öffentlicher Stellenostatní dodávky veřejné vládní pomoci
Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmittelnveřejná doprava
Angestellter der öffentlichen Versorgungsbetriebestátní zaměstnanec