"Überweisung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Überweisungpřevod úvěru
Überweisungpřevod

Beispieltexte mit "Überweisung"

Überweisung der monatlichen ZahlungenZpůsob provádění měsíčních plateb
Falls Sie eine Überweisung wünschen, geben Sie bitte die entsprechende Bankverbindung an.Pokud si přejete platbu bankovním převodem, uveďte prosím potřebné bankovní údaje.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Terminals mit ÜberweisungsfunktionBankomaty s funkcí úhrady
Überweisungen umfassen alle SEPA (Single Euro Payments Area)-Überweisungen sowie Nicht-SEPA-Transaktionen.Úhrady zahrnují veškeré úhrady v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), jakož i transakce mimo SEPA.
Überweisungen zwischen Konten auf denselben Namen sowie zwischen verschiedenen Arten von Konten werden nach dem verwendeten Zahlungsdienst aufgeführt.Převody peněžních prostředků mezi účty vedenými na stejné jméno a rovněž mezi různými druhy účtů jsou zahrnuty podle použité platební služby.
Überweisungen zur Verrechnung ausstehender Forderungen aus Transaktionen unter Verwendung von Kreditkarten mit oder ohne Kreditfunktion sind auch enthalten.Jsou zahrnuty rovněž úhrady, které se používají k vyrovnání zůstatků transakcí, při nichž jsou využívány karty s funkcí kreditní nebo odloženého debetu.
Überweisungen, die unter „beleglos initiiert“ gemeldet werden, sind weiter unterteilt in „initiiert als Datei/Sammelüberweisung“ und „initiiert als Einzelüberweisung“.Úhrady vykazované jako „iniciované elektronicky“ se dále člení na „iniciované v souboru/dávkách“ a „iniciované jako jednotlivá platba“.
Dieser Grundsatz gilt auch für den Gesamtwert der Überweisungen.Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty úhrad.
Dieser Grundsatz gilt auch für den Gesamtwert der beleglos initiierten Überweisungen.Stejná zásada se uplatňuje i v případě celkové hodnoty úhrad iniciovaných elektronicky.
Eine Bestätigung des Überweisungsauftrags durch ein Finanzinstitut gilt als hinreichender Beleg.Za dostatečně průkazný doklad se považuje potvrzení o příkazu k úhradě vydané finanční institucí.
Enthält Überweisungen, die an einem Geldautomaten mit Überweisungsfunktion durchgeführt werden.Zahrnuje úhrady prováděné prostřednictvím bankomatů s funkcí úhrad.
Barzahlungen auf ein Konto unter Verwendung eines Bankformulars sind nicht unter Überweisungen enthalten.Hotovostní platby na účet s použitím formuláře banky do úhrad nepatří.
Der Gesamtbetrag der unter Buchstabe b) genannten Überweisungen darf 5 % des Grundgehalts des Bediensteten nicht übersteigen.Převody podle písmene b) nesmí přesáhnout 5 % základního platu zaměstnance.
Da die Unterkategorien sich gegenseitig ausschließen, entspricht die Gesamtzahl der Überweisungen der Summe der Unterkategorien.Vzhledem k tomu, že tyto dílčí kategorie se vzájemně vylučují, tvoří celkový počet úhrad součet dílčích kategorií.