"Überblick" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch

Beispieltexte mit "Überblick"

ÜBERBLICK ÜBER FINANZIELLE TRANSAKTIONENOBECNÉ RYSY FINANČNÍCH TRANSAKCÍ
Überblick über die nationalen Energieeffizienzziele und EnergieeinsparungenPřehled vnitrostátních cílů energetické účinnosti a úspor
Überblick über die persönliche Geschichte des Sprachenlernens und interkulturelle ErfahrungenPřehled studia jazyků a mezikulturních zkušeností
ÜBERBLICK ÜBER DIE BUCHUNGEN VON DER VERMÖGENSERÖFFNUNGSBILANZ BIS ZUR VERMÖGENSSCHLUSSBILANZPŘEHLED ZÁPISŮ OD POČÁTEČNÍ ROZVAHY PO KONEČNOU ROZVAHU
Überblick über die Finanzierung [23] des Gesamthaushaltsplans nach Eigenmitteln und MitgliedstaatenPřehled financování [23] souhrnného rozpočtu podle typu vlastních zdrojů a podle členských států
Überblick über die Finanzierung [26] des Gesamthaushaltsplans nach Eigenmitteln und MitgliedstaatenShrnutí financování [26] souhrnného rozpočtu podle druhu vlastních zdrojů a podle členského státu
Überblick über die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme steuerlicher Vergünstigungen durch SchiffsmanagementgesellschaftenPřezkum podmínek způsobilosti pro společnosti spravující lodě
Überblick.Následující tabulka podává přehled o složení referenční míry návratnosti.
Politikbereiche im Überblick vorgesehen ist.Politické informační listy.
Überblick über die geografischen Zonen.Podrobný přehled zeměpisných zón je uveden v příloze 1 k tomuto rozhodnutí.
Überblick über den nationalen Gebäudebestand, sofern angemessen, auf der Grundlage statistischer Stichproben,přehled vnitrostátního fondu budov, založený případně na statistickém vzorku;
Überblick über die Zuweisung und Verwendung der den Programmen zugewiesenen Mittel gemäß Artikel 7 Absatz 4,přehled přidělení a využívání finančních prostředků přidělených na programy podle čl. 7 odst. 4;
Überblick über die Verwendung der insgesamt verfügbaren Mittel für Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen;informace o využití celkových dostupných prostředků na závazky a na platby;
Überblick über die Entwicklung der insgesamt verfügbaren Mittel für Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen;informace o změnách celkových dostupných prostředků na závazky a na platby;
Überblick über die Vergütungspolitik der Gesellschaft gegeben werden.Akcionáři by měl být poskytnut jasný a podrobný přehled o politice odměňování společnosti.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Überblick über die Entwicklung nach Annahme der Leitlinien aus dem Jahr 1997Přezkum vývoje po přijetí pokynů z roku 1997
Überblick über wichtige Geschäftsvorhaben, einschließlich neuer Produkte oder Dienstleistungen, die angeboten werden sollen;přehled hlavních obchodních návrhů, včetně nových produktů nebo služeb, které budou nabízeny;
Überblick, wie beim Neueinrichten oder Umrüsten der Schweißanlage zu verfahren ist.Následující část přináší přehled o tom, jak postupovat při novém seřizování nebo přestrojování svařovacího zařízení.
Überblick über den Stand des Editors und der benutzten Dll´s. Weiterhin wird der Versionsstand der Vorlagendatenbank angezeigt.Informace o verzi poskytuje přehled údajů o stavu editoru a používaných DII. Dále je zde vidět také stav verze předlohové databáze.
Überblick über das Sicherheitsniveau der einzelnen Eisenbahnunternehmen oder Fahrwegbetreiber, die in ihrem Mitgliedstaat Eisenbahnen betreiben,má přehled o výkonu v oblasti bezpečnosti jednotlivých železničních podniků nebo provozovatelů infrastruktury vykonávajících svou činnost na území jeho členského státu v oblasti bezpečnosti;
Überblick über die Vektorstruktur der Kontur zu erhalten.To může být užitečné, pokud mají transformace používat jako vztažný bod koncový bod vektoru, abyste si udrželi přehled o vektorové struktuře obrysu.
Überblick über die Anlage jederzeit möglich ist.Data statistiky vytížení Systém protokoluje také pohyby ve vybraných místech zařízení, takže máte kdykoliv k dispozici přehled o celém zařízení.