"internationale Zuckerskala" auf Spanisch


Deutsch

Spanisch Übersetzung

internationale Zuckerskalaescala internacional de azúcar

Beispieltexte mit "internationale Zuckerskala"

Temperaturkompensation der Internationalen Zuckerskala auf 20 °Ccompensación de temperatura de la escala internacional de azúcar a 20 °C