"Zonen" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Zonenzóny

Beispieltexte mit "Zonen"

In Anhang 1 zum vorliegenden Beschluss findet sich ein detaillierter Überblick über die geografischen Zonen.Podrobný prehľad zemepisných pásiem je uvedený v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu.
Dieses Gitter ist in Zonen zu unterteilen.Táto sieť sa rozdelí na zóny.
Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen oder Kompartimenten [1]Zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo priestorov [1]
Diese Zone umfasst alle Gemeinden, die nicht unter den Zonen II—V aufgeführt werden.Toto pásmo zahrnuje všetky obce neuvedené v pásme II–V.
Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente, die genehmigten Tilgungsprogrammen unterliegenČlenské štáty, zóny a priestory, na ktoré sa vzťahujú schválené programy eradikácie
Festlegung der Zonen für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gemäß Artikel 3 Absatz 17Vymedzenie zón na účely autorizácie prípravkov na ochranu rastlín v zmysle článku 3 ods. 17
In Norwegen sind die Sozialversicherungsabgaben der Arbeitgeber nach geografischen Zonen differenziert.Súčasné príspevky sociálneho zabezpečenia zamestnávateľov v Nórsku sú diferencované podľa zemepisných pásiem.
Geografische Abgrenzung des Gebiets mit genehmigten nationalen Maßnahmen (Mitgliedstaaten, Zonen und Kompartimente)Geografické vymedzenie oblasti so schválenými vnútroštátnymi opatreniami (členské štáty, oblasti a jednotky)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Waldgesellschaften gemäßigter Klimazonenles mierneho pásma
Freizonen sind einzuzäunen.Slobodné pásma musia byť uzavreté.
Typen von Meereszirkulationszonen.Typy zón morskej cirkulácie.
Gebiete des Küstenzonenmanagementszóna riadenia pobrežnej oblasti
Freie Exportzonen/Exportorientierte Betriebe.Exportné spracovateľské zóny/Jednotky orientované na export.
Sonstiges Obst der gemäßigten KlimazonenOstatné ovocie mierneho pásma
Obst der subtropischen oder tropischen KlimazonenOvocie subtropického alebo tropického pásma
Sonderflüge nach Sichtflugregeln in KontrollzonenZvláštne lety VFR v riadených okrskoch
Obst- und Beerenarten der subtropischen Klimazonenovocie a bobuľoviny subtropického pásma
Anreicherung, Säuerung und Entsäuerung in bestimmten WeinbauzonenObohacovanie, zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín v určitých vinohradníckych zónach
isoliertes erzführendes Gestein, Anzeichen, Vorkommen, Alterationszonenizolované zrudnené horniny, výskyty, zmenené oblasti
Alle Weinanbaugebiete (Zonen A und B)všetky vinohradnícke oblasti (zóny A a B)
Geografisches Gitter mit ZonenaufteilungČlenená geografická sieť
Tierseuchenüberwachungszonen 10, 11, 13 und 14Zóny kontroly veterinárnych chorôb 10, 11, 13 a 14
Veränderung beim zonenübergreifenden Austausch (MW).zmeny vo výmene medzi oblasťami (MW);
Gebiet, in dem integriertes Küstenzonenmanagement stattfindet.Oblasť, kde sa vykonáva integrované riadenie pobrežnej oblasti.
Informationen über die Nutzung zonenübergreifender KapazitätenInformácie týkajúce sa využitia kapacít medzi oblasťami
Zu veröffentlichende prognostizierte zonenübergreifende KapazitätPrognóza cezhraničnej kapacity, ktorá sa má uverejniť