"Zollsatz" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Zollsatzcolné poplatky

Beispieltexte mit "Zollsatz"

Zollsatz des GZTclá SCS
Zollsatz UR/Tonne NettogewichtColná sadzba v EUR na netto tonu
Autonomer Zollsatz (%)Sadzba všeobecného cla (%)
Geltender Zollsatz [1]Uplatniteľná colná sadzba [1]
Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.Colný poplatok stanovený v Spoločnom colnom sadzobníku.
Zollsatz (autonom und vertragsmäßig)Colná sadzba (všeobecná a zmluvná)
Innerhalb des Kontingents geltender ZollsatzColná sadzba uplatniteľná v rámci kvóty
Im Rahmen des Kontingents geltender ZollsatzColná sadzba uplatniteľná v medziach kvóty
Die Lizenz enthält in Feld 24 den geltenden ermäßigten Zollsatz.V licenciách sa v kolónke 24 uvádza uplatniteľná znížená colná sadzba.
Der spezifische Zollsatz ist anwendbar.Uplatňuje sa osobitné clo.
Daher sollte ein fester Zollsatz festgesetzt werden.Preto je potrebné stanoviť fixnú výšku cla.
Zu zolltechnischen Zwecken beträgt der Zollsatz Null.Na technické účely budú colné poplatky rovné 0.
Der spezifische Zollsatz wurde auf 352 EUR/Tonne festgesetzt.Sadzba osobitného cla bola stanovená na 352 EUR za tonu.
Dementsprechend gilt für Interpipe nunmehr ein Zollsatz von 17,7 %.V súlade s tým je v súčasnosti platná sadzba antidumpingového cla pre spoločnosť Interpipe vo výške 17,7 %.
Der Zollsatz für geschälten Reis (KN-Code 100620) beträgt 65 EUR/t.Colná sadzba na lúpanú ryžu (kód KN 100620) je 65 EUR/t.
Es ist daher angezeigt, den autonomen Zollsatz für Flugturbinenkraftstoff auszusetzen.Vzhľadom na uvedené skutočnosti je vhodné pozastaviť všeobecnú colnú sadzbu na palivo pre tryskové motory.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Autonomer Zollsatz: 16.Všeobecná colná sadzba: 16.
Autonomer Zollsatz: frei.“Všeobecná colná sadzba: bez cla.“
Der Zollsatz für geschliffenen Reis (KN-Code 100630) beträgt 175 EUR/t.Colná sadzba na mletú ryžu (kód KN 100630) je 175 EUR/t.
Für Einfuhren im Rahmen des autonomen Kontingents beträgt der Wertzollsatz 9,6 %.Sadzba hodnotového cla uplatniteľného na výrobky dovezené v rámci autonómnej kvóty je 9,6 %.
Dieser Wertzollsatz ist autonom auf unbestimmte Zeit auf 9 % ermäßigt (Aussetzung).Colná sadzba ad valorem znížená na 9 % (všeobecne sa pozastavuje) na neurčitý čas.
Im Rahmen dieses Kontingents wird der anwendbare Zollsatz auf 6 % des Zollwerts festgesetzt.Uplatniteľné clo sa týmto stanovuje na 6 % ad valorem.
Autonomer Zollsatz: 10,5 %.Vertragsmäßiger Zollsatz:aus Gewirken oder Gestricken: 12 %,andere: 10,5 %.Všeobecná colná sadzba: 10,5 %.Zmluvná colná sadzba:pletené alebo háčkované: 12 %,ostatné: 10,5 %.
Im vorliegenden Fall sollte der Zollsatz demnach in Höhe der ermittelten Schadensspannen festgesetzt werden.V tomto prípade by sa sadzba cla mala zodpovedajúcim spôsobom stanoviť na úrovni zistených rozpätí ujmy.
Auf außerhalb des Zollkontingents eingeführte Mengen wird ein Präferenzzollsatz von 0,047 EUR/Liter erhoben.Na množstvá dovážané nad objem kvóty sa uplatňuje preferenčné clo 0,047 EUR/liter.