"Zollkontingent" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Zollkontingentcolná kvóta

Beispieltexte mit "Zollkontingent"

Zollkontingent für frisches, gekühltes oder gefrorenes QualitätsrindfleischColná kvóta pre vysokokvalitné čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso
Zollkontingent für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die GemeinschaftColná kvóta uplatniteľná na dovoz tovarov s pôvodom v Nórsku do Spoločenstva
Zollkontingent für das Jahr 2013 für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die Europäische UnionColná kvóta na rok 2013 uplatniteľná na dovoz tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskej únie
Das erhöhte Zollkontingent ist der auf dieses Fischereierzeugnis in dem betreffenden Kalenderjahr anwendbare Zollkontingent.Zvýšená ročná colná kvóta je colná kvóta uplatniteľná na daný produkt rybného hospodárstva na príslušný kalendárny rok.
Dieses Zollkontingent sollte eröffnet werden.Táto colná kvóta by sa mala otvoriť.
Das Zollkontingent hat die laufende Nummer 09.4003.Poradové číslo colnej kvóty bude 09.4003.
Das Zollkontingent trägt die laufende Nummer 09.4537.Colná kvóta má poradové číslo 09.4537.
Ein Zollkontingent ist ausschließlich Nicaragua vorbehalten.Jedna colná kvóta je udelená výlučne pre Nikaraguu.
Daher ist für diese Erzeugnisse ein Zollkontingent zu eröffnen.Na dané výrobky je preto potrebné otvoriť colnú kvótu.
Das neue Zollkontingent wird dem bestehenden Zugeständnis hinzugefügt.Táto nová colná kvóta sa pripočíta k existujúcej úľave.
Anforderungen für unter das Zollkontingent gemäß Artikel 1 fallende ErzeugnissePožiadavky na tovary v rámci colnej kvóty uvedenej v článku 1

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Verwaltung des ZollkontingentsSpravovanie colnej kvóty
Zollkontingente gemäß Artikel 1 Nummern 1 und 3Colné kvóty podľa článku 1 ods. 1 a článku 1 ods. 3
WTO-Zollkontingent: siehe Anhang 7.Colná kvóta WTO: pozri prílohu 7.
Anwendung der Zollkontingente auf MilcherzeugnisseImplementácia colných kvót na mliečne výrobky
Eröffnung von Zollkontingenten und anzuwendende ZölleOtvorenie tarifných kvót a uplatniteľné clá
Auf Wildlachs finden die Zollkontingente keine Anwendung.Voľne žijúci losos nepodlieha tarifným kvótam, ani nie je nimi vymedzený.
Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.Dve colné kvóty sú udelené výlučne pre Panamu.
Diese neuen Zollkontingente sollten nunmehr eröffnet werden.Tieto nové colné kvóty by sa mali otvoriť.
Zollzugeständnisse im Rahmen gemeinschaftlicher Zollkontingente und ReferenzmengenColné koncesie v rámci colných kvót spoločenstva alebo v rámci referenčných množstiev