"Zentralbank" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Zentralbankcentrálna banka

Beispieltexte mit "Zentralbank"

Europäische ZentralbankEurópska centrálna banka
Staat und Zentralbankverejná správa a centrálna banka
PRODUKTIONSWERT DER ZENTRALBANKPRODUKCIA CENTRÁLNEJ BANKY
Transaktionen mit der ZentralbankTransakcie s centrálnou bankou
Mitglied der Europäischen Zentralbankčlen Európskej centrálnej banky
Im Namen der Europäischen ZentralbankZa Európsku centrálnu banku
Beschluss der Europäischen ZentralbankRozhodnutie Európskej centrálnej banky
Stellungnahme der Europäischen Zentralbankstanovisko Európskej centrálnej banky
Zuständigkeiten und Aufgaben der liefernden ZentralbankPovinnosti a úlohy zabezpečujúcej centrálnej banky
Änderungen der Geschäftsordnung der Europäischen ZentralbankZmeny a doplnenia rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank [1],so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [1],
Empfehlungen des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB)Odporúčania Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB)
die Zentralbank verlangt vom Begünstigten einen Strafzins;centrálna banka účtuje príjemcovi sankčné úroky,
Dieser Beschluss wird der Europäischen Zentralbank mitgeteilt.Toto rozhodnutie sa oznámi Európskej centrálnej banke.
Dieser Beschluss ist an die Europäische Zentralbank gerichtet.Toto rozhodnutie je určené Európskej centrálnej banke.
nach Stellungnahme des Rates der Europäischen Zentralbank [3],so zreteľom na stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky [3],
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen: Produktion der Zentralbank (Teil K)Finančné a poisťovacie služby (oddiel K): produkcia centrálnej banky

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Europäisches ZentralbanksystemEurópsky systém centrálnych bánk
Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle,centrálnymi bankami a subjektmi verejného sektora, ktoré nepatria k ústrednej vláde, v domácej mene centrálnej banky a subjektov verejného sektora;
Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 der Europäischen ZentralbankNariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1409/2013
davon: Einlagen entgegennehmende Unternehmen außer der Zentralbankz toho: korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky
zur Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der Europäischen Zentralbanko vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
zur Verabschiedung der Geschäftsordnung des Erweiterten Rates der Europäischen Zentralbankktorým sa prijíma rokovací poriadok Generálnej rady Európskej centrálnej banky
zur Änderung des Beschlusses EZB/2004/2 zur Verabschiedung der Geschäftsordnung der Europäischen Zentralbankktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky
Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) (S.122)Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank,so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,
Staaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen,krajiny, centrálne banky a subjekty verejného sektora;
Haftung der Zentralbanken des Eurosystems gegenüber NutzernZodpovednosť centrálnych bánk Eurosystému voči používateľom
Zuständigkeiten und Aufgaben der Zentralbanken des EurosystemsPovinnosti a úlohy centrálnych bánk Eurosystému
Die Daten werden an die Europäische Zentralbank (EZB) übermittelt.Tieto údaje sa vykazujú Európskej centrálnej banke (ďalej len „ECB“).
Risikopositionen gegenüber unternehmen, instituten, zentralstaaten und zentralbankenExpozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam a centrálnym bankám