"Wolfram" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Wolframvolfrám

Beispieltexte mit "Wolfram"

Wolfram in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe)Neopracovaný (surový) volfrám, vrátane tyčí a prútov získaných jednoduchým spekaním
mit Kupfer infiltriertes Wolfram mit einem Gehalt an Wolfram von größer/gleich 80 Gew.-% odervolfrám infiltrovaný meďou s obsahom najmenej 80 hmotnostných percent volfrámu alebo
Mineralvorkommen, die Cobalt, Chrom, Eisen, Mangan, Molybdän, Niob, Nickel, Vanadium oder Wolfram enthalten.Výskyty nerastov, ktoré obsahujú kobalt, chróm, železo, mangán, molybdén, niób, nikel, vanádium, volfrámové nerasty.
Hochschmelzende Metalle und Legierungen' schließen die folgenden Metalle und ihre Legierungen ein: Niob (Columbium), Molybdän, Wolfram und Tantal."Kovy a zliatiny taviteľné pri vysokej teplote" zahŕňajú tieto kovy a ich zliatiny: niób (kolumbium), molybdén; volfrám a tantal.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Wolframoxid von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT30 % alebo viac, ale nie viac ako 70 % oxidu volfrámu
Wolfram-Halogen-Glühlampen (ohne Ultraviolett- und Infrarotlampen)Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom okrem ultrafialových alebo infračervených žiaroviek
Wolframhexafluorid mit einem Reinheitsgrad von 99,9 GHT oder mehr (CAS RN 7783-82-6)Fluorid volfrámový s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo via (CAS RN 7783-82-6) c
Wolframtrioxid, einschließlich Wolframblauoxid (CAS RN 1314-35-8 oder CAS RN 39318-18-8)Oxid volfrámový, vrátane modrého oxidu volfrámu (CAS RN 1314-35-8+ 39318-18-8)
Wolfram-Halogen-Glühlampen für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge (ohne Ultraviolett- und Infrarotlampen)Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom pre motocykle a motorové vozidlá (s výnimkou ultrafialových a infračervených)
Wolfram, Wolframcarbid und Legierungen mit einem Wolframanteil von mehr als 90 Gew.-%, mit allen folgenden Eigenschaften:Volfrám, karbid volfrámu a zliatiny obsahujúce viac ako 90 % hm. volfrámu, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:
Manganite, Manganate und Permanganate; Molybdate; WolframateManganitany, manganany a manganistany; molybdénany; volfrámany
Er bezieht rund 90 % seines Wolframcarbidbedarfs vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft.Približne 90 % svojich dodávok karbidu volfrámu nakupuje od priemyslu Spoločenstva.
mehr als 0,1 GHT eines der nachstehenden Elemente, Aluminium, Molybdän, Titan, Wolfram, Vanadium;viac ako 0,1 % niektorého z nasledujúcich prvkov: hliník, molybdén, titán, volfrám, vanád.
Glühlampen für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge, ohne innenverspiegelte Scheinwerferlampen, Wolfram-Halogen-GlühlampenŽiarovky pre motocykle alebo ostatné motorové vozidlá okrem žiaroviek do svetlometov, halogénových žiaroviek s wolfrámovým vláknom
Uran-Titanlegierungen oder Wolframlegierungen mit einer "Matrix" auf Eisen-, Nickel- oder Kupferbasis mit allen folgenden Eigenschaften:zloženie najmenej 75 % hm. železa, kobaltu alebo niklu, 2. saturačná magnetická indukcia (BS) najmenej 1,6 T; a 3. niektorá z týchto vlastností:
Salze der Säuren der Metalloxide oder Metallperoxide (ohne Chromate, Dichromate, Peroxochromate, Manganite, Manganate, Permanganate; Molybdate; Wolframate)Soli oxokovových a peroxokovových kyselín (s výnimkou chrómanov, dichrómanov, peroxochrómanov, manganitanov, mangananov a manganistanov; molybdénanov; volfrámanov)