"Wettbewerbsbeschränkung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Wettbewerbsbeschränkungobmedzenie hospodárskej súťaže

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Wettbewerb und staatliche Beihilfen Anwendung der Vorschriften gegen Wettbewerbsbeschränkungen.Hospodárska súťaž a štátna pomoc Prijať právne predpisy proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže.
Begrenzung von wettbewerbsbeschränkungen und gewährleistung eines wettbewerbsbestimmten bankensektorsObmedzenie narúšania hospodárskej súťaže a zabezpečenie konkurencieschopného bankového sektora
keine sonstigen Wettbewerbsbeschränkungen bewirken, die zur Verwirklichung der Ziele der GFP nicht unbedingt erforderlich sind.neobmedzujú hospodársku súťaž spôsobmi, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky.
Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsbeschränkungen sollten die Chancen auf die Wiederherstellung der Rentabilität der Bank nicht schmälern.Opatrenia na obmedzenie narúšania hospodárskej súťaže by nemali zhoršovať vyhliadky návratu banky k životaschopnosti.