"Wein" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Weinvíno

Beispieltexte mit "Wein"

gespriteter Weinalkoholizované víno
aromatisierter Weinaromatizované víno
Wein gewonnen wurde;z vína;
einen Wein bezeichnen;označujú víno;
Wein aus überreifen TraubenVíno z prezretého hrozna
Wein aus eingetrockneten TraubenVíno zo zhrozienkovateného hrozna
Wein und gegorene Getränke außer Wein und BierVíno a kvasené nápoje iné ako víno a pivo
Wein aus frischen Trauben (ohne Schaumwein); TraubenmostVíno z čerstvého hrozna okrem šumivého vína; hroznový mušt
Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.)Vína s chráneným označením pôvodu (ChOP) alebo vína s chráneným zemepisným označením (ChZO)
Sonderbestimmungen für Einfuhren von WeinOsobitné ustanovenia pre dovoz vína
Nationale Zahlungen im Zusammenhang mit den Stützungsprogrammen für WeinVnútroštátne platby súvisiace s podpornými programami v sektore vinohradníctva a vinárstva
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 des Rates hinsichtlich der Zollkontingente für Weinktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o colné kvóty na víno
Einfuhrpreisregelung für bestimmte Erzeugnisse der Sektoren Obst und Gemüse, Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse sowie WeinSystém vstupných cien pre určité výrobky sektorov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a vinohradníctva a vinárstva
bei Wein durch teilweise Konzentrierung durch Kälte.v prípade vína čiastočným zahustením prostredníctvom chladenia.
Presskork: Korken für Wein (ohne Korken für Schaumwein)Uzávery a zátky, z aglomerovaného korku, na vína (s výnimkou značkových šumivých vín zo špecifikovaných regiónov)
Der Wein kann jedoch auch reifungsbedingte Merkmale aufweisen.Vo víne sa však môžu prejaviť črty starostlivého zrenia svedčiace o „rozvinutom“ charaktere.
Management von gelösten Gasen in Wein mittels MembrankontaktorenRiadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov
ausschließlich durch Essigsäuregärung aus Wein hergestellt wird undsa získava výhradne octovým kvasením vína a
Verarbeitung von pflanzlichen Erzeugnissen, ausgenommen Wein und Olivenöl.Spracovanie výrobkov rastlinnej výroby s výnimkou vína a olivového oleja.
Ausnahmen: Umstellungserzeugnisse, Shrimps, Wein und Erzeugnisse gemäß Anhang IIIVýnimky: produkty vyrobené v období konverzie, krevety, víno a produkty, na ktoré sa vzťahuje príloha III

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Branntweindestiláty
Schweinprasa
Schweinefleischbravčové mäso
Weißweinbiele víno
Landweinmiestne víno
andere als TresterweinIné ako piquette
Herstellung von TraubenweinVýroba hroznového vína
für den Weinsektor:pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva:
Fleisch von Schweinen:Mäso zo svíň:
andere als HausschweineIné ako domáce druhy
Alle Wiederkäuer, Schweinevšetky prežúvavce, ošípané
Bestehende geschützte WeinnamenExistujúce chránené názvy vín
Weinanbaugebiete oder Teile davon (Weinbauzone)Vinohradnícke oblasti alebo ich časti (vinohradnícke zóny)
Weißwein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g. U.)Biele vína s chráneným označením pôvodu (ChOP)
Weinbaukartei und Aufstellung über das ProduktionspotenzialVinohradnícky register a súpis výrobného potenciálu
Weinblätter, Hopfentriebe und andere genießbare Pflanzenteile der Unterposition ex20019097listov viniča, chmeľových výhonkov a iných podobných jedlých častí rastlín patriacich do podpoložky ex20019097
Weitere Stärkung der Vorschriften und Kontrollen in den Bereichen Tier- und Pflanzengesundheit und Lebensmittelsicherheit, einschließlich der Weinlabors.Ďalej posilňovať veterinárne, sanitárne, fytosanitárne právne predpisy a právne predpisy v oblasti potravinovej bezpečnosti a kontroly, vrátane laboratórií pre víno.
Brand aus Apfel- oder BirnenweinDestilát z jablčného muštu a destilát z hruškového muštu
I. Rinder und SchweineI. Hovädzí dobytok a ošípané
andere als von HausschweinenIné ako z domácich svíň
Analyse des gewonnenen Weins:Rozbor získaného vína:
Alle Weinanbaugebiete (Zone A)všetky vinohradnícke oblasti (zóna A)
Begriffsbestimmungen für den WeinsektorVymedzenie pojmov sektora vinohradníctva a vinárstva
Beförderung nicht abgefüllter WeinbauerzeugnissePreprava nebalených vinárskych výrobkov
Ausgangsstoffe Schweinegrieben und Schweineschmalz,základným prísadám, ktorými sú bravčové oškvarky a bravčová masť,