"Wahl" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Wahlvoľby

Beispieltexte mit "Wahl"

indirekte Wahlnepriama voľba
nationale Wahlceloštátne voľby
vorgezogene Wahlpredčasné voľby
europäische Wahleurópske voľby
gewerkschaftliche Wahlvoľby do odborov
Wahl einer Technologievýber technológie
Wahl der ArbeitsbedingungenVýber pracovných podmienok.
Wahl in Einmandatswahlkreisenhlasovanie o každom kandidátovi
Wahl der PräsidiumsmitgliederVoľba členov predsedníctva
Wahl der ÜberwachungsmethodikVoľba metodiky monitorovania
Ungültigkeit einer Wahlneplatnosť volieb
Wahl mit einem Wahlgangjednokolové hlasovanie
Wahl mit zwei Wahlgängendvojkolové hlasovanie
Wahl der Methode für das WarenpositionsrisikoVoľba metódy pre komoditné riziko
Wahl der Methoden für die WirkungsabschätzungVýber metód posúdenia vplyvov
Wahl des Vergabeverfahrens für gemischte AufträgeVýber postupu verejného obstarávania v prípade zmiešaných zákaziek
Wahl des Präsidenten und des Ersten VizepräsidentenVoľba predsedu a prvého podpredsedu
Wahl eines geeigneten Standorts für Lärm verursachende TätigkeitenVýber primeraných umiestnení pre hlučné prevádzky
Für diesen Test ist die Maus die Spezies der Wahl.Vybraným druhom pre tento test je myš.
seine eigene Bodenabfertigung durchzuführen („Selbstabfertigung“) oder nach Wahlprávo sám vykonávať vlastnú pozemnú obsluhu (ďalej len „vlastná obsluha“) alebo podľa svojho uváženia;
Die Ersetzung von Mitgliedern einer Fachgruppe erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie ihre Wahl.Nahradenie člena odbornej sekcie sa vykonáva za rovnakých podmienok ako jeho menovanie.
nach Wahl des Herstellerspodľa výberu výrobcu
Artikel 26: Wahl der VerfahrenČlánok 26: Výber postupov
Artikel 44: Wahl der VerfahrenČlánok 44: Výber postupov
Diese Wahl wurde nicht angefochten.Tento výber nebol napadnutý.
Begründung für die Wahl des Vehikels;zdôvodnenie voľby nosiča.
Dies umfasst auch die Wahl des Finanzierungssystems.Bude sa to týkať výberu programu financovania.
Begründung für die Wahl des Vehikels/Lösungsmittels;zdôvodnenie výberu rozpúšťadla/nosiča,

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Wahlanfechtungennámietka voči výsledku volieb
Wahlkreiseinteilungrozdelenie na volebné kraje
Wahlrechtvolebné právo
Lokalwahlmiestne voľby
Parlamentswahlparlamentné voľby
geheime Wahltajné hlasovanie
öffentliche Wahlverejné hlasovanie
aktives Wahlrechtprávo voliť
passives Wahlrechtvoliteľnosť
allgemeines Wahlrechtvšeobecné volebné právo
gesetzliche Wahlpflichtpovinné hlasovanie
Europäisches Wahlsystemeurópsky volebný systém
Wahl des StammmotorsVýber základného motora
Wahl eines ZollverfahrensVoľba colného režimu
Wahl des MarktwirtschaftslandesVýber krajiny s trhovým hospodárstvom
Zuständigkeit bei RechtswahlPrávomoc v prípade voľby práva
Prüfgeschwindigkeit und GangwahlSkúšobná rýchlosť a voľba prevodového stupňa
Unzuständigerklärung bei RechtswahlOdmietnutie vykonávať právomoc v prípade voľby práva
Energieverbrauch und VerfahrensauswahlSpotreba energie a výber procesu
Auswahl der VorhabenVýber operácií
Auswahl der ZahlstellenverwalterVýber správcov záloh
Allgemeines Auswahlverfahren (EU)výberové konanie (EÚ)
Auswahl- und GewährungskriterienVýberové kritériá a kritériá udeľovania finančných prostriedkov
Auswahlkriterien für BetriebskostenzuschüsseKritériá výberu pre granty na prevádzku
Wahl des Systems zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen RundfunksVýber financovania verejnoprávneho vysielania
Wahlfreie Substanzen zum Nachweis einer verbesserten Leistung im Vergleich zum LLNANepovinné látky na preukázanie lepšej výkonnosti vo vzťahu k LLNA
Wahl des Präsidenten, des Ersten Vizepräsidenten und der übrigen Mitglieder des Präsidiums;volí predsedu, prvého podpredsedu a ostatných členov predsedníctva;
Wahlvorbereitung Vollständge Übernahme der organisatorischen und finanziellen Verantwortung für die Wahlen 2006 und andere Wahlen.Pripraviť voľby Prevziať plnú organizačnú a finančnú zodpovednosť za voľby v roku 2006 a ostatné voľby.
Wahlvorbereitung Bosnien und Herzegowina sollte die volle organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Kommunalwahlen 2004 übernehmen.Pripraviť voľby BaH by mala prebrať plnú organizačnú a finančnú zodpovednosť za komunálne voľby v roku 2004.
Klassifizierung bei der AuswahlKlasifikácia v čase zaradenia do výberu
Gewogener Durchschnitt der StichprobenauswahlVážený priemer vzorky
Förder- und Zuschlagskriterien sowie ProjektauswahlKritériá oprávnenosti a prideľovania a výber projektov
Beendigung des Verfahrens von Amts wegen bei RechtswahlZastavenie konania začatého bez návrhu v prípade voľby práva
Unterabschnitt 1: Qualifizierung und qualitative AuswahlPododdiel 1: Kvalifikácia a kvalitatívny výber
Technische Methodik für das Verfahren der ProjektauswahlTechnická metodika postupu výberu projektov
Studiendesign: wichtigste Elemente des Studiendesigns und Begründung ihrer AuswahlKoncepcia štúdie: Kľúčové prvky koncepcie štúdie a odôvodnenie tohto výberu.
Auswahl der teilnehmenden FinanzmittlerVýber zúčastnených finančných sprostredkovateľov
Artikel 78: Qualitative AuswahlkriterienČlánok 78: Kvalitatívne kritériá výberu
Antrags-, Auswahl- und Zahlungsverfahren;postupov pre podávanie žiadostí, výber a platby;
Die Auswahlkriterien umfassen insbesondere:Výberové kritériá zahŕňajú najmä:
Auswahl der passenden KäuferrisikokategorieVoľba správnej kategórie rizika kupujúceho
Artikel 132 Auswahl- und GewährungskriterienČlánok 132 Podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov
Auswahl der zwischengeschalteten FinanzeinrichtungenVýber finančných sprostredkovateľov