"Vorauszahlung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Vorauszahlungzálohová platba

Beispieltexte mit "Vorauszahlung"

die Vorauszahlung der Ausfuhrerstattungen einschließlich der Bedingungen für die Leistung und Freigabe einer Sicherheit;vyplatenia preddavku vývoznej náhrady vrátane podmienok na zloženie zábezpeky a jej uvoľnenie;
Von den endgültigen Eigentümern des NAC sei zwecks Vermeidung einer Vorauszahlung eine Bürgschaft für das Darlehen verlangt worden.Od posledných vlastníkov NLA sa požadovalo, aby ručili za úver, s cieľom predísť platbe vopred.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

alle vor Erbringung der Dienstleistung erhaltenen Vorauszahlungen;akékoľvek platby na účet prijaté pred poskytnutím služby;
Bedingungen für die fanggenehmigungen — gebühren und vorauszahlungenPodmienky oprávnenia na rybolov – poplatky a preddavky
die Bedingungen für die Gewährung einer solchen Beihilfevorauszahlung.podmienky na poskytnutie preddavku takejto pomoci;
die Beihilfeanträge und Beihilfezahlungen, einschließlich Beihilfevorauszahlungen und -teilzahlungen;žiadostí o pomoc a vyplácania pomoci vrátane preddavkov a čiastočného vyplatenia pomoci;
Wenn dagegen das Portfolio viele Posten umfasst, kann das Verhalten von Vorauszahlungen genauer vorausgesagt werden.Naopak, ak portfólio obsahuje mnoho položiek, systém splácania možno predvídať omnoho presnejšie.
In den Lieferverträgen werden die Fristen für die etwaigen Vorauszahlungen und für die Restbezahlung des Rübenankaufspreises festgesetzt.V dodávateľských zmluvách sa stanovujú lehoty na úhradu všetkých záloh a platieb za nákup cukrovej repy.