"Vieheinheit" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Vieheinheitstádo dobytka

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

F707A: Zahl der Großvieheinheiten (GVE) im BezugszeitraumF707A: počet dobytčích jednotiek (DJ) v referenčnom období
je Großvieheinheit (GVE) und Jahr für lokale Tierrassen, die für die Nutzung verloren gehen könntenna dobytčiu jednotku („DJ“) za rok v prípade miestnych plemien, ktorých chov je ohrozený
Indikator 4b Entwicklung des Viehbestands in Großvieheinheiten (GVE) in den Regionen in äußerster Randlage und ihren Mitgliedstaaten.Ukazovateľ 4b Rozvoj počtu hospodárskych zvierat v dobytčích jednotkách (DJ) v najvzdialenejších regiónoch a v ich členských štátoch.