"Vertrieb" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Vertriebdistribučný obchod

Beispieltexte mit "Vertrieb"

selektiver Vertriebdohoda o selektívnej distribúcii
Vertrieb (Supermärkte, Großhändler, Einzelhändler, Bewirtungsbetriebe, Kantinen, Gaststätten),distributéri (distribúcia vo veľkom, veľkoobchod, maloobchod, lahôdky, jedálne a reštaurácie),
Ingenieure, Techniker, technische Redakteure sowie Fach- und Führungskräfte aus Marketing, Vertrieb und der technischen Dokumentation.Inžinieri, technici, technickí redaktori ako aj odborníci a vedúci pracovníci z marketingu, odbytu a technickej dokumentácie.
Erprobung neuer, sektorübergreifender Unternehmenskonzepte für die Finanzierung, den Vertrieb und die Monetarisierung der geschaffenen Werke;testovanie nových a medzisektorových obchodných prístupov k financovaniu, distribúcii a speňažovaniu tvorby;

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Vertriebskostendistribučné náklady
Alleinvertriebdohoda o výhradnej distribúcii
Vertriebshändlerdistribútor
Vertriebsstufe Ort der Probenahme.Tkanivo časť analyzovaného výrobku, napr. tuk alebo sval.
Information über den WarenvertriebInformácie o distribúcii tovaru
Feld 25: Information über den WarenvertriebOdsek 25: Informácie o distribúcii tovaru
Feld 17: Einzelheiten zur Warenabfertigung und Information über den WarenvertriebOdsek 17: Podrobnosti o colnom vybavení tovaru a informácie o jeho distribúcii
Land, in dem die Erzeugnisse vertrieben werdenPotraviny predávané ako potraviny obsahujúce hovädzie mäso
Information über den Warenvertrieb Beschränkte VerarbeitungPodrobnosti o colnom vybavení tovaru a informácie o jeho distribúcii
Förderung neuer Vertriebswege, damit neue Geschäftsmodelle entstehen können.podporovať nové spôsoby distribúcie s cieľom umožniť vznik nových obchodných modelov.
Einnahmen aus Ausfuhrbescheinigungen, Parallelvertrieb und anderen ähnlichen VerwaltungsgebührenPríjmy z osvedčení o vývoze, paralelných distribúcií a iných podobných správnych poplatkov
gemeinsamer Vertrieb, einschließlich einer gemeinsamen Verkaufsplattform oder gemeinsamen Beförderung;spoločná distribúcia vrátane spoločnej predajnej platformy alebo spoločnej prepravy;
dauerhafte Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen, Rechte der Volksgruppen und ihrer Angehörigen;trvalý návrat a práva komunít a ich členov;
Verzeichnis der technischen Unterlagen über die Vertriebsarchitektur, die Governance und den GesamtplanZoznam technických dokumentov týkajúcich sa architektúry predaja, riadenia a hlavného plánu