"Vertraulichkeit" auf Slowakisch


Vertraulichkeitdôverný charakter informácií


Beispieltexte mit "Vertraulichkeit"

Vertraulichkeit und DatenschutzDôvernosť a ochrana údajov
Vertraulichkeit und Geheimhaltung von AufsichtsaufgabenDôvernosť a služobné tajomstvo týkajúce sa úloh v oblasti dohľadu
dass die Vertraulichkeit der Vorschläge gewahrt bleibt.dôverný charakter návrhov je zachovaný;
Aus Gründen der Vertraulichkeit wird eine Spanne angegeben.Z dôvodu dôverného charakteru údajov sa uvádza rozsah.
Aus Gründen der Vertraulichkeit wurden diese Angaben indexiert.Aby sa uchránila dôvernosť týchto informácií, číselné údaje sú vyjadrené vo forme indexov.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

dass die Vertraulichkeit der Wettbewerbsbeiträge gewahrt bleibt;dôverný charakter súťažných príspevkov je zachovaný;
Aus Gründen der Vertraulichkeit werden keine genauen Daten angegeben.Pre dôverný charakter sa neuvádzajú presné údaje.
erforderlichenfalls muss die Vertraulichkeit der Dokumente gewährleistet sein;dôverný charakter dokumentov musí byť v náležitých prípadoch zachovaný;
Die zuständigen Behörden wahren die Vertraulichkeit von geschäftlichen Auskünften.“Príslušné orgány rešpektujú dôverné obchodné informácie.“

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Vertraulichkeit, Berufsgeheimnis und SchweigerechtDôvernosť informácií, služobné tajomstvo a právo odoprieť výpoveď
Der Informationsaustausch unterliegt den nationalen Vertraulichkeitsvorschriften.Výmena informácií podlieha vnútroštátnym právnym predpisom týkajúcim sa dôvernosti.
GMB/IF und andere Unternehmen, deren Namen dem Vertraulichkeitsschutz unterliegen.GMB/IF a ostatné spoločnosti, ktoré podliehajú dôvernému zaobchádzaniu,
Wortlaut der die Angaben zum Versorgungsnetz betreffenden Vertraulichkeitsklauseln.Právny text, ktorým sa opisujú ustanovenia o dôvernosti vzťahujúce na informácie o sieti verejných služieb.
Aus Gründen der Vertraulichkeit wurden die Daten unter dieser Randnummer indexiert.Z dôvodu dôverného charakteru údajov sa údaje v tomto odseku indexujú.
Der Vertraulichkeitsgrad wird durch eine besondere Einstufungskennzeichnung angegeben.Miera ich utajenia sa označuje stupňom utajenia.
geeignete Vorkehrungen, um die Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen zu wahren;primerané mechanizmy na ochranu dôvernosti získaných informácií;
Haftungs-, Entschädigungs- und Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen den Teilnehmern.dojednania medzi účastníkmi týkajúce sa zodpovednosti, náhrady škody a zachovávania dôvernosti informácií.