"Versicherungsgesellschaft" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Versicherungsgesellschaftpoisťovacia spoločnosť

Beispieltexte mit "Versicherungsgesellschaft"

Unternehmen E ist eine in Liechtenstein angesiedelte firmeneigene Versicherungsgesellschaft.Spoločnosť E je kaptívna poisťovňa usadená v Lichtenštajnsku.
Die Behörde ist der Ansicht, dass zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine firmeneigene Versicherungsgesellschaft gründen zu können.Dozorný úrad zastáva názor, že na zriadenie kaptívnej poisťovne musia byť splnené dve podmienky.
Eine firmeneigene (captive) Versicherungsgesellschaft wird in Liechtenstein wie jede andere Gesellschaft als separate juristische Person gegründet.Kaptívna poisťovňa je zriadená ako samostatný právny subjekt v Lichtenštajnsku a je utvorená ako každá iná spoločnosť.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Firmeneigene Versicherungsgesellschaften sind keine UnternehmenKaptívne poisťovne nespĺňajú podmienky, aby sa považovali za podniky
Den Investoren in firmeneigene Versicherungsgesellschaften erwächst somit ein Vorteil [32].Investorom do kaptívnych poisťovní sa preto poskytuje výhoda [32].
Sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) (S.125)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125)
Die Steuerregelung für firmeneigene Versicherungsgesellschaften stellt eine allgemeine Regelung darZdaňovanie kaptívnych poisťovní predstavuje všeobecné opatrenie
zur Besteuerung firmeneigener Versicherungsgesellschaften nach dem liechtensteinischen Steuergesetz (Liechtenstein)o zdaňovaní kaptívnych poisťovní podľa lichtenštajnského daňového zákona (Lichtenštajnsko)
Firmeneigene Versicherungsgesellschaften erbringen Versicherungsleistungen gegen eine Prämie auf einem bestimmten Markt.Kaptívne poisťovne poskytujú na danom trhu poistné služby za poistné.
Dabei würde auf die besondere Beschaffenheit firmeneigener Versicherungsgesellschaften und Rückversicherungsgesellschaften Rücksicht genommen.Uviedli, že tieto berú na vedomie osobitný charakter kaptívnych poisťovní a zaisťovní.