"Verschuldung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Verschuldungzadlženosť

Beispieltexte mit "Verschuldung"

Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I-UntergrenzeVeľká majetková angažovanosť, požiadavky na vlastné zdroje, finančná páka a najnižšia úroveň podľa dohody Bazilej I
Die Folge war eine erhebliche Verschuldung der Unternehmen, die wiederum ihre Entwicklung beeinträchtigte.Výsledkom bola veľká zadlženosť týchto podnikov, ktorá sama mala negatívny vplyv na ich rozvoj.
Finanzinnovationen, insbesondere die Entwicklung von Instrumenten mit verdeckter Verschuldung ("Embedded Leverage"),finančnú inováciu, najmä na vývoj nástrojov s včlenenou finančnou pákou;
Auf dieser Grundlage weitere Verringerung des gesamtstaatlichen Defizits und der Verschuldung des öffentlichen Sektors.Na tomto základe ďalej znižovať všeobecný vládny deficit a zadĺženie verejného sektoru.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Berechnung der VerschuldungsquoteVýpočet ukazovateľa finančnej páky
Unternehmens-wert (Markt-kapitalisierung plus Netto-verschuldung)Hodnota podniku (trhová kapitalizácia plus čistý dlh)
Die Verschuldungsquote ist ein neues Regelungs- und Aufsichtsinstrument der Union.Ukazovateľ finančnej páky predstavuje pre Úniu nový nástroj v oblasti regulácie a dohľadu.
eine Beschreibung der Verfahren zur Überwachung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung,opis postupov používaných na riadenie rizika nadmerného využívania finančnej páky;
die zyklischen Effekte der Kapitalmessgröße und der Gesamtrisikomessgröße der Verschuldungsquote,cyklickosť kapitálu a veľkosti celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky;